ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. รุกส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสาน ชูไฮไลท์ “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” ในงานใหญ่ประจำปี “เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บ่ายวันนี้ (๑๐ มกราคม ๒๕๕๖) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  นายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นางพัฒน์มาศ    วงศ์พัฒนศิริ  ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ททท. และ นายปณิทาน  บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์  แอนด์  ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมแถลงข่าวงาน “เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖” (Amazing I San Fair 2013 ) เพื่อกระตุ้นให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวสู่อีสานมากขึ้น ด้วยความหลากหลายทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต  มีแหล่งอารยธรรมเก่าแก่และแหล่งโบราณคดีต่างๆ  และพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศโดดเด่น สวยงาม  นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังได้ความรู้และประสบการณ์ควบคู่กันไปอีกทางหนึ่ง

นายธวัชชัย อรัญญิก  กล่าวว่า “นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยปี ๒๕๕๖ จะเน้นด้านการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว การเปิดเสรีทางการค้า ซึ่งจะเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้า  เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) และยังคงเน้นแนวคิดเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยปลูกจิตสำนึกการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เน้นการทำงานเชิงบูรณาการและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคส่วนต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งรายได้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลดังกล่าว”

“แนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าตลาดนักท่องเที่ยวจะเติบโตได้ดีต่อเนื่อง เนื่องจากเศรษฐกิจ ที่ขยายตัวดี ความแข็งขันของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การส่งเสริมการตลาด ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเป็นผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล และการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ในส่วนของ ททท. เองได้ดำเนินการด้านการตลาดอย่างเข้มข้นของ ททท. เพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนทางการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวภายใน ประเทศปี ๒๕๕๖ จะมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๓  หรือมีจำนวน ๑๑๕.๓๖ ล้านคนครั้ง ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๖ หรือมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ ๕๓๗,๘๐๐ ล้านบาท”

นายธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวโน้มการเติบโตของนักท่องเที่ยวว่า “หากจะโฟกัสลงไปเฉพาะพื้นที่ตลาดของภาคอีสาน จากการดำเนินงานเชิงรุกที่ผ่านมา ด้วยการจัดงานส่งเสริมการขาย การจัดกิจกรรมและงานประเพณีโดยมุ่งเน้นนำเสนอการเป็นแหล่งเรียนรู้ และอารยธรรมโบราณของประเทศไทย การจัดทำเว็ปไซต์ www.เที่ยวอีสาน.com  สามารถสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยได้ค่อนข้างมาก เมื่อผนวกกับการส่งเสริมการประชุมสัมมนาในพื้นที่และการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางด้วยการให้บริการแบบ Fly’n Ride ของสายการบินนกแอร์ เส้นทางกรุงเทพฯ – นครพนม และสกลนคร และเชื่อมโยงการเดินทางโดยรถโค้ชต่อไปยังจังหวัดมุกดาหาร ทำให้นักท่องเที่ยวมีหลากหลายทางเลือก จึงเป็นโอกาสของภาคอีสานที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากยิ่งขึ้น”

นางพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ กล่าวว่า “ความโดดเด่นของพื้นที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน เป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีพื้นที่อาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น ปัจจุบันครอบคลุม ๒๐ จังหวัดจึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่น่าสนใจไม่แพ้ภาคใดๆ ของประเทศไทย ทั้งในด้านของ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมและอู่อารยธรรมอันงดงาม  แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต  ดังนั้น ททท. จึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสไปเยือนทั้ง ๒๐ จังหวัดดังกล่าวให้ครบถ้วน ซึ่งปัจจุบันภาคอีสานมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้อีกจำนวนมาก ที่ผ่านมา ททท. ได้สนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงชุมชนโดยรอบที่ให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและนำเสนอผลิตภัณฑ์บริการในพื้นที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในภูมิภาค สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านชุมชน”

สำหรับ “งานเทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖” นี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ (ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๖) ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายภาคอีสานครั้งใหญ่ในรอบปี  โดยมีความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการที่เห็นว่างานดังกล่าวเป็นช่องทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์ แนะนำธุรกิจใหม่ ๆ สู่กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้โดยตรง  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบของสินค้าและบริการได้ในอนาคต”     

ไฮไลท์ของงานใน ๖ โซนมหัศจรรย์แห่งดินแดนอีสาน ได้แก่
        -      โซนเลิศล้ำงานศิลป์ ถิ่นประเพณี
        -      โซนศรัทธา บารมี อริยสงฆ์
        -      โซนชิคแอนด์ชิลด์
        -      โซนเสน่ห์วิถีชุมชน สังคมอีสาน
        -      โซนถักทอคุณค่า ผืนผ้าแดนอีสาน
        -      โซนตลาดอีสานแซบ ชมงานบุญประเพณีต่างๆ จากต้นตำรับ อาทิ ประเพณีบุญแห่ต้นกระธูปและสาธิตการทำต้นกระธูป ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ และการสาธิตการทำตุ้มนก ตุ้มหนู สาธิตการทอผ้าไหมยกทองจากหมู่บ้านท่าสว่าง และไหมแพรวา สินค้าพื้นเมือง และ OTOP  ของที่ระลึกของอีสาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม และสาระความบันเทิง ในรูปแบบของการแสดงภาคอีสานมากมาย การแสดงดนตรี แบบวัฒนธรรมอีสานจากศิลปินอีสานขนานแท้

“เทศกาลเที่ยวอีสาน ๒๕๕๖”  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แสดงผล 31 ครั้ง