ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาลหน้ากากนานาชาติเมืองเลย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕

จังหวัดเลย เทศบาลเมืองเลย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย หน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน เอกชน สมาคม ชมรม และประชาชนชาวจังหวัดเลย ขอเชิญท่านร่วมงานเทศกาลหน้ากากนานาชาติเมืองเลย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ   บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเลย

นางสาวยุพา  ปานรอด  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย  กล่าวว่า งานเทศกาลหน้ากากนานาชาติเมืองเลย ครั้งที่ ๑ จะเป็นการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดเลย  โดยเฉพาะหน้ากากผีตาโขน  อ.ด่านซ้าย  และผีขนน้ำบ้านนาซ่าว อ.เชียงคาน  ให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศให้ที่มาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนจังหวัดเลยอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้ถึงหน้ากากของประเทศต่างๆ อาทิเช่น  จีน  อินโดนีเซีย  ลาว  เกาหลี  ญี่ปุ่น  และเวียดนาม เป็นต้น

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ได้แก่ ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ การแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้า การประกวดหนูน้อยหน้ากาก การแสดงของเยาวชน  ฯลฯ  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองเลย  โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๖๔๗  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei

 

แสดงผล 38 ครั้ง