ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่ และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน

ที่ทำการปกครองอำเภอหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานชุมพร และองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดชุมพร ร่วมจัดงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่และถ้วยพระราชทานประจำปี 2555 ณ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวน และ สนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวน วัดด่านประชากร อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 169 เป็นประเพณีที่ก่อให้เกิดความสำนึกและปลูกฝังความเชื่อในทางพุทธศาสนา ดำรงสืบทอดประเพณีที่ดีงามและยาวนานของท้องถิ่นหลังสวน ส่งเสริมให้งานมรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ สร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อีกทั้งยังแสดงถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และมีการจัดตั้งหอจดหมายเหตุหลังสวน และพิพิธภัณฑ์เมืองหลังสวนอีกด้วย

กิจกรรมหลักภายในงาน
  - การทำบุญตักบาตรเทโว การทอดผ้าป่า การแต่งการชุดไทย
  - การแห่ขบวนเรือพระบก และขบวนเรือพระน้ำ
  - การแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง
  - การประกวดเรือสวยงาม,ประเภทตลกขบขัน,ประเภทความคิด
  - การประกวดกองเชียร์
  - การประกวดภาพถ่าย
  - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
  - การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
  - การนำสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย

เป้าหมายของผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้คาดว่าน่าจะมากกว่า 50,000 คน ซึ่งจะมีประชาชนเข้าร่วมงานจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับในการจัดงานในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมและสืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา ประชาชนและเยาวชนได้ชื่นชมภาคภูมิใจ หวงแหน ในภูมิปัญญาซึ่งมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า และเกิดจิตใจต้สำนึกร่วมกันสืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นสืบไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ว่าการอำเภอหลังสวน โทร 077-545075 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร โทร.0-7750-2775-6

แสดงผล 5 ครั้ง