ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากร เตรียมพร้อมรับ AEC

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย กองพัฒนาบุคลากร (กพบ.) จัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากร ททท. เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้หัวข้อการสัมมนา “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - AEC 2015” รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ ถนนราชปรารภ

สืบเนื่องจากในปี ๒๐๑๒ ประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะทำให้อาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรีใน ๕ สาขา ได้แก่ สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานทักษะ รวมถึงสามารถดำเนินกระบวนการผลิตได้ทุกที่ โดยสามารถใช้ทรัพยากรจากแต่ละประเทศ ทั้งวัตถุดิบและแรงงานมาร่วมในการผลิต มีมาตรฐานสินค้า กฎเกณฑ์ กฎระเบียบเดียวกัน เป็นภูมิภาคที่มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน และมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสาขาบริการเร่งรัด (Priority Integration Sectors : PIS) ซึ่งอาเซียนกำหนดให้ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในสาขาการท่องเที่ยวและการบิน ดังนั้น ททท. ในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ ต้องการมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้แก่บุคลากร ททท.          ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดโครงการให้ความรู้บุคลากร ททท. โดยกำหนดจัดอบรมจำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน โดยรุ่นที่ ๒ จะจัดขึ้นในวันที่ ๔ กันยายน และรุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕  โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้  

     ๑. “AEC & Effect โอกาส และอุปสรรคของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

     ๒. “AEC และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” โดยผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

     ๓. “ทิศทางการตลาดท่องเที่ยวไทยในอาเซียน” โดย คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด นักบรรยาย นักพูด นักจัดรายการวิทยุ และกรรมการตัดสินรายการ “SME ตีแตก”

     ๔. การเสวนา “ธุรกิจท่องเที่ยวไทย กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC” โดยผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, คุณสรรเสริญ เงารังษี  รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท., ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยระหว่างประเทศ

แสดงผล 20 ครั้ง