ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จับมือพันธมิตรด้านท่องเที่ยว 10 หน่วยงาน ลงบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือรณรงค์การบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคลากรใน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้าวันนี้ (5 มิถุนายน 2555) ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท นางสาวเบญจวรรณ สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยผู้บริหารจากพันธมิตรที่มีส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางบก กรมสรรพากร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ และบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือรณรงค์การบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ” ในโครงการอบรม “เจ้าบ้านที่ดี (Smile Host)” ภายใต้โครงการห้องรับแขกไทย ห้องรับแขกโลก ในปีมหัศจรรย์เมืองไทย 2554 - 2555 (Miracle Thailand Year 2011 – 2012) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก การรับรู้และความพร้อมให้แก่ผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมถึงยกระดับทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

ทั้งนี้  โครงการจัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Smile Host) กำหนดจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555  โดย ททท. ได้เชิญผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมจำนวนกว่า 420 คน เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่คืนภาษีนักท่องเที่ยว กรมสรรพากร และสมาคมท่องเที่ยว และ 2. ผู้ขับขี่รถรับจ้างบริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ    รถแท็กซี่ รถชัทเทิ้ลบัส และรถลีมูซีน เป็นต้น  โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อินโนเวทีฟ  เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดการจัดโครงการ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการที่น่าประทับใจ และภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว

ททท. คาดว่า ภายหลังการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจใน การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมถึงยกระดับทักษะ      การให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ นำมาซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำพร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป 

แสดงผล 5 ครั้ง