ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ CEDI ม.กรุงเทพ จัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ต่อยอดโครงการ Thailand Tourism Awards

วันนี้ (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕) นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมี นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๑๕๐ คน  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจาก ททท. ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute : CEDI) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔ ในการจัดหลักสูตรอบรม โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) และผู้มีโอกาสได้รับรางวัลจากทั่วประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการและองค์กรที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถยกระดับความสามารถเชิงการแข่งขันให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล รวมทั้งสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อการจัดประกวดรางวัล Thailand Tourism Awards ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญต่อการท่องเที่ยวที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน

สำหรับการอบรม แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร “ชนะรอบทิศ พิชิตอาเซียน” สำหรับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่เคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีผู้เข้ารับการอบรม ๕๐ ราย และหลักสูตร “พิชิตกินรี การันตีท่องเที่ยวไทย” สำหรับผู้ประกอบการหรือหน่วยงานในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการโดยมุ่งหวังการเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงความมีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งให้ความใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรนี้มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๐๐ ราย

การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บริหารสถานประกอบการ/องค์กร ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้เข้ารับการอบรม อาทิ ดร.อุตตม  สาวนายน รองอธิการบดี หาวิทยาลัยกรุงเทพ และรองประธานกรรมการ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  คุณปิยะมาน  เตชะไพบูลย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) คุณสุวภา  เจริญยิ่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ ประธานกรรมการ โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน เป็นต้น

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “การจัดอบรม “หลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดหลังจากที่ ททท. ได้มอบรางวัล Thailand Tourism Awards ให้แก่ผลงานที่มีศักยภาพด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานการบริการรองรับที่ดี ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ ททท. ที่มีส่วนส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถสร้างสิ่งตอบสนองนักท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตร เป็นหลักสูตรนำร่องที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ที่ได้รับรางวัล และผู้สนใจทั่วไป เพราะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และการบริหารจัดการผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับภาคส่วนอื่นๆ ในมิติที่หลากหลาย เพื่อความพร้อมของธุรกิจที่กำลังขยายตัว และเตรียมพร้อมสำหรับก้าวต่อไปสู่การเปิดเสรีด้านการท่องเที่ยวของ AEC ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในสภาวการณ์ที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการแข่งขันกันสูงทั้งในประเทศและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ททท. ได้จัดการประกวดรางวัล Thailand Tourism Awards มาแล้ว ๘ ครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นมา และจะจัดพิธีมอบรางวัลครั้งที่ ๙ ในวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ตรงกับวันท่องเที่ยวโลก) รางวัล Thailand Tourism Awards เป็นรางวัลเกียรติยศด้านการท่องเที่ยวที่สร้างความภาคภูมิใจให้ผลงานที่ได้รับรางวัลเสมอมา ซึ่งการอบรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสิทธิประโยชน์ที่ ททท. จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน และเตรียมตัวสู่ AEC  ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยส่งผลงานเข้าประกวดแต่ยังไม่มีโอกาสได้รับรางวัล ได้เรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจและการเข้าร่วมประกวดรางวัลในโอกาสต่อไป

แสดงผล 4 ครั้ง