ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จับมือพันธมิตรด้านท่องเที่ยว 10 หน่วยงาน จัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Smile Host) เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการต้อนรับนักท่องเที่ยวแก่บุคคลากรในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้าวันนี้ (24 พฤษภาคม 2555) ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท  นางวิไลวรรณ  ทวิชศรี  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดอบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Smile Host) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี การให้บริการที่น่าประทับใจ  เพิ่มทักษะการให้บริการ และการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้แก่ผู้ให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้ขับขี่รถรับจ้างบริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมจำนวนกว่า 420 คน  

โครงการอบรม “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี (Smile Host)” จัดขึ้นภายใต้โครงการห้องรับแขกไทย ห้องรับแขกโลก เพื่อสะท้อนความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวไทยในความมีมิตรภาพต่อคนทั่วโลก กำหนดจัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2555  แบ่งผู้เข้าอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และสมาคมท่องเที่ยวและธุรกิจท่องเที่ยว และ 2. ผู้ขับขี่รถรับจ้างบริการในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาทิ รถแท็กซี่ รถชัทเทิ้ลบัส รถรับจ้างไม่ประจำทาง รถลีมูซีน เป็นต้น   โดยการจัดอบรมครั้งนี้ ททท. ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  กรมการขนส่งทางบก  กรมสรรพากร  กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว  ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  สมาคมโรงแรมไทย  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ  และบริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด  โดย ททท. ได้เชิญวิทยากรผู้เชียวชาญจากบริษัท อินโนเวทีฟ เลิร์นนิ่ง แอนด์ ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเพื่อช่วยให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมตลอดการจัดโครงการ ได้แก่ อาจารย์ดวงจันทร์  อ่าววิจิตรกุล  ในหัวข้อ “ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการมอบบริการที่น่าประทับใจ”  อาจารย์สุวลี  ทองทา  หัวข้อ “การให้บริการที่น่าประทับใจ”  และ อาจารย์ธัญญพัทธ์ เมษะไชยพัฒน์  หัวข้อ “ภาษาอังกฤษเพื่อการต้อนรับนักท่องเที่ยว”

นอกจากนี้  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 ณ ห้องสุวรรณภูมิ เอ โรงแรมโนโวเทล แบงคอก สุวรรณภูมิแอร์พอร์ท  นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการ ททท. ยังมีกำหนดการเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์การบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพระหว่าง ททท. กับหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 10 หน่วยงาน เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างกันของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   ซึ่ง ททท. คาดว่า ภายหลังการอบรมดังกล่าวแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น มีความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมถึงยกระดับทักษะการให้บริการและการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ นำมาซึ่งการต้อนรับและบริการที่สร้างความอบอุ่นและความประทับใจให้กับผู้มาเยือน อันจะเป็นการสนับสนุนภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศ ให้เป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงผล 21 ครั้ง