ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดอบรม “เจ้าบ้านที่ดี: แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์” เพื่อชูภาพลักษณ์เด่นจังหวัดกาฬสินธุ์

เช้าวันนี้ (14 พฤษภาคม 2555) ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม  “เจ้าบ้านที่ดี: แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์” ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการต้อนรับและบริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ ผู้มาเยือน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 100 คน เข้าร่วมรับฟัง

ตามเป้าหมายทางการตลาดซึ่ง ททท. นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวทรงคุณค่า กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งโดดเด่นในด้านแหล่งเรียนรู้อู่อารยธรรม จึงได้กำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย ทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญในระดับประเทศและระดับโลก โดยได้ค้นพบไดโนเสาร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพัฒนาแหล่งขุดค้นและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ รวมทั้งบริการทางการท่องเที่ยวกระจายตัวอยู่โดยรอบจังหวัด   จึงนับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ   

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในท้องถิ่นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและต้อนรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน่าประทับใจ  ททท. จึงกำหนดจัดโครงการอบรม “เจ้าบ้านที่ดี: แหล่งท่องเที่ยวไดโนเสาร์” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเทคนิคการให้บริการที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน  โดยมีวิทยากรจาก ททท. ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ได้แก่  นายชูเกียรติ โพธิโต ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น หัวข้อ “มารู้จักถิ่นไดโนเสาร์กันเถอะ”  และ นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงราย หัวข้อ “ต้อนรับและบริการอย่างไร ให้ประทับใจผู้มาเยือน”

นอกจากนี้ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ททท. ยังได้จัดโครงการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จังหวัดขอนแก่น ได้รับทราบ เนื่องจากมีสินค้าท่องเที่ยวที่คล้ายคลึงกัน โดย ททท. คาดว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการเพิ่มศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและการต้อนรับนักท่องเที่ยว พร้อมได้มุมมอง แนวคิดใหม่ๆในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป

แสดงผล 5 ครั้ง