ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดสกลนคร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก “ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

จังหวัดสกลนครได้เริ่มจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่ 9 ซึ่งวันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาของไทยเรา และถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก (Visak Day) เพราะเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญเวียนมาบรรจบกันในวันเพ็ญเดือน 6  ซึ่งเหตุการณ์อัศจรรย์ 3 ประการ ได้แก่วันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเข้าสู่ปรินิพพาน

กิจกรรมภายในงาน

วันที่ 29 – 30 .ค. 2555

ชมการแสดงนิทรรศการวิสาขบูชา การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีบวชเนกขัมมะ ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ วัดป่าสุทธาวาส และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วันที่ 31 .ค. 2555

ร่วมสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านชมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะพื้นบ้าน ณ วัดแจ้งแสงอรุณ การประกวดบรรยายธรรม การประดับทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวนอันวิจิตรสวยงาม ณ ลานรวมใจไทยสกล

วันที่ 1 มิ.ย. 2555

เชิญร่วมเดินทางธรรมะทัศนาจร อิ่มบุญ ไหว้พระเกจิอาจารย์ดังในจังหวัดสกลนคร พร้อมฟังพระธรรมเทศนาและสมาธิวิปัสสนา

วันที่ 2 – 3 มิ.ย. 2555

ขอเชิญร่วมนุ่งขาวห่มขาว วิ่งวิสาขพุทธบูชา ร่วมขบวนแห่บุญผะเหวด แห่พระเวสสันดรเข้าเมือง จากบริเวณลาน ร.5 ไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

 วันที่ 4 มิ.ย. 2555  

ร่วมพิธีแห่ข้าวพันก้อน ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์มหาชาติ ชมการจัดนิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุวรวิหาร ชมการประกวดขบวนแห่โคมบัวบูชาอันตระการตา ร่วมขบวนแห่จากประตูเมืองลานรวมใจไทยสกลไปยังวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พร้อมฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตีและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.นครพนม โทร. 042 – 513 490-1  Facebook.com/tatnakhonphanom สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร โทร. ๐๔๒ ๗๑๖ ๒๔๗

แสดงผล 31 ครั้ง