ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจัดกิจกรรม “มชนท่องเที่ยวอีสานสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม“ชุมชนท่องเที่ยวอีสานสัมพันธ์” ขึ้น ณ ไร่สายหลวงรีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวและบริการนำเที่ยวของชุมชนผ่าน Social Networks โดยมีกลุ่มเป็นหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 28 ชุมชน รวม 56 คน

การจัดกิจกรรมฯ นี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการฯ ทุกประการ โดยเครือข่ายสมาชิกชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ   ในการได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน Social Networks แก่กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั่วประเทศ และชุมชนท่องเที่ยวยังได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างกันสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายชุมชนท่องเทียว และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท่องเที่ยวของตน สร้างกระแสการท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นมิติใหม่ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

ททท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ตั้งแต่ปีที่ 2551 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ปัจจุบันเป็นปีพ.ศ. 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว และรณรงค์ให้กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้เที่ยวชุมชนอย่าง  รู้ค่ารักษาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่า โดยจัดกิจกรรมรวมแล้ว 31 ครั้ง รวมปลูกป่าแล้วจำนวน 52,100 ต้น ซึ่งกิจกรรมทุกกิจกรรมประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายด้วยดีตลอดมา

การดำเนินโครงการฯ มีแกนกลางของข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นรองรับโครงการฯ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย www.facebook.comcbttat

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมบริการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ โทรศัพท์ 02-250-5500 ต่อ 4483 โทรสาร 02-253-7431 อีเมล์ ctat@hotmail.com

แสดงผล 16 ครั้ง