ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญสัมผัสความมหัศจรรย์พนมรุ้ง ประตูแห่งกาลเวลา สุริยาสาดส่องตรง ๑๕ ช่องประตูใน “งานมหัศจรรย์พนมรุ้ง” จ.บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒-๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน โดยอาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์ พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว สูงจากระดับน้ำทะเล ๑,๓๒๐ ฟุต ศาสนสถานแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมรุ ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงมี ปรากฏการณ์มหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรม “สุริยาสาดส่อง ๑๕ ช่องประตู” โดยสามารถชมพระอาทิตย์ตก ในวันที่ ๕-๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๗.๑๗ น. และชมพระอาทิตย์ขึ้น    ในวันที่ ๒-๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๖.๐๓ น.

จังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดจัดงาน “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” และ “สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวนัมรุง” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์พนมรุ้ง (เช้าวันที่ ๒และ๖ เมษายน ๒๕๕๕) การบูชาขอพรพระศิวะที่บริเวณบัว ๘ กลีบ ชมขบวนแห่พระนาง  ภูปตินทรลักษมีเทวี พระนางจริยาและเทพพาหนะทั้งสิบ รับประทานอาหารแบบพื้นบ้าน “โฮปบายดินเนอร์” และชมการแสดงแสง สี เสียง (วันที่ ๖-๗ เมษายน ๒๕๕๕) การประกวดวาดภาพ การแสดงศิลปะพื้นบ้านศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้การจำหน่ายสินค้า OTOP สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๖๗ ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๑ ๑๙๕๗ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. ๐ ๔๔๗๘ ๒๗๑๕, ๐ ๔๔๐๒ ๙๖๕๓ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๔๔๗-๘  E-mail : tatsurin@tat.or.th www.tourismthailand.org/surin

แสดงผล 6 ครั้ง