ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ล่องเรือเวียนเทียนกลางน้ำเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๕

กว๊านพะเยา  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่  เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณ 70 ล้านปีมาแล้ว เป็นแอ่งน้ำที่รวบรวมลำห้วยต่าง ๆ ไว้ถึง 18 สาย และโฮบล้อมดอยแม่ใจ ซึ่งเป็นภูเขาสูงยาว และทางกรมประมงได้สร้างฝายก้นน้ำ จึงทำให้เป็นบึงขนาดใหญ่มีความลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร  ซึ่งปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญที่สุด และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยา มีทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยาที่ร่มรื่น มองเห็นแนวทิวเขาสลับซับซ้อนได้อย่างดงาม สามาถพักผ่อนหย่อนใจในยามเย็น และชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊าน

ปัจจุบันทางจังหวัดพะเยา ได้ค้นพบพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัย “หลวงพ่อศิลา” กลางกว๊านพะเยาที่มีอายุยาวนานกว่า 500 ปี  จากหลักฐานศิลาจารึกที่ขุดพบบริเวณวัดติโลกอาราม ทราบว่าวัดแห่งนี้เป็นวัดที่พระเจ้าติโลกราชแห่งราชอาณาจักรล้านนาเมืองเชียงใหม่โปรดให้พระยายุทธิษถิระ เจ้าเมืองพะเยา สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ.2019-2029    เป็นวัดที่จมอยู่ในกว๊านพะเยามานานกว่า 68 ปี สาเหตุที่จมน้ำเนื่องจากในปี พ.ศ.2482 กรมประมงสร้างประตูกั้นน้ำในกว๊านพะเยาเพื่อกักเก็บน้ำ จึงทำให้กว๊านพะเยาที่แต่เดิมเป็นชุมชนโบราณ และมีวัดอยู่เป็นจำนวนมากต้องจมน้ำในที่สุด  ดังนั้นทางจังหวัดพะเยา  จึงได้อัญเชิญหลวงพ่อศิลา วัดติโลกอาราม  ประดิษฐานไว้ ณ จุดเดิมกลางกว๊านพะเยา  เพื่อให้ประชาชนชาวพะเยา และนักท่องเที่ยว  ได้ล่องเรือพายชมทิวทัศน์กว๊านพะเยาพร้อมกับกราบนมัสการหลวงพ่อศิลา ที่วัดติโลกอาราม  ซึ่งเรือพายนั้นก็เป็นชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดพะเยาเป็นผู้ให้บริการ  ซึ่งเรือที่ใช้เป็นเรือไม้ ไม่มีเครื่องยนต์ ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือสิ่งที่ชาวกว๊านพะเยาภูมิใจ  และสมาชิกในชมรมเรือพายแนวกว๊านพะเยา ต่างก็เป็นกลุ่มชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านหาปลาในกว๊าน  และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพพายเรือให้บริการนักท่องเที่ยวจนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมการล่องเรือชมความงามของธรรมชาติกว๊านพะเยา  นักท่องเที่ยวสามารถชื่นชมความงามของทุ่งดอกบัวและชมดอกบัวได้อย่างสวยงาม นอกจากนั้นแล้วยังสามารถทำกิจกรรมตักบาตรที่ท่าเรือวัดติโลกอารามริมกว๊านพะเยาได้ทุกเช้า  และล่องเรือพายไหว้หลวงพ่อศิลากลางกว๊านพะเยา  ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือพายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 19.00 น.   และในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   ได้แก่ วันมาฆะบูชา  วิสาขบูชา และอาสาฬหบูชา  ทางจังหวัดพะเยาจะจัดให้มีการเวียนเทียนกลางน้ำรอบพระธาตุเจดีย์วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา  ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเวียนเทียนกลางน้ำหนึ่งเดียวในโลกที่กว๊านพะเยา  ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ 12 เดือน 7 ดาว 9 ตะวัน ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  และกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่จะงดงามที่สุดเมื่อถูกอาบด้วยแสงตะวันของธรรมชาติ     โดยทางชมรมเรือพายแจวจังหวัดพะเยา  จะคอยให้บริการเรือพาย และจักรยานน้ำสำหรับทุกท่านอยู่ที่ท่าเรือกว๊านพะเยา   ระยะเวลาในการล่องเรือพายจากท่าเรือไปถึงวัดติโลกอารามใช้เวลาไป-กลับ 15 นาที  ค่าบริการล่องเรือคนละ 20 บาท จักรยานปั่น คนละ 40 บาท  สามารถติดต่อบริการล่องเรือได้ทุกวันที่ ชมรมเรือพายแจวกว๊านพะเยา  โทรศัพท์ 089-4337311

แสดงผล 10 ครั้ง