ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การประกวดภาพถ่ายโครงการ "สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ร่วมกับนิตยสารถ่ายภาพ PHOTOTECH ได้จัดการประกวดภาพถ่ายจากนักถ่ายภาพฝีมือดีทั่วประเทศ ในโครงการ “สะพายกล้องท่องภู ดูนครเขื่อนขันธ์ อัศจรรย์เมืองเลย” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

นางอัจฉพรรณ  บุญเจริญ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย  กล่าวว่า  กิจกรรมการจัดประกวดภาพถ่ายฯ ดังกล่าว  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมถ่ายภาพใน จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู ให้มากยิ่งขึ้น  ซึ่งภาพถ่ายที่จะส่งเข้าประกวดนั้นจะต้องมีเนื้อหาและมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ จ.เลย และ จ.หนองบัวลำภู  โดยเปิดรับภาพในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554  ปรากฏว่ามีผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวดจำนวน 71 ท่าน   จำนวนทั้งสิ้น 439 ภาพ  ซึ่งคณะกรรมการมีการตัดสินภาพถ่ายเมื่อวันอังคารที่  17  มกราคม  2555    ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 10   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่   โดยคณะกรรมการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิรวม 5 ท่าน  ได้แก่
1. คุณพัฒน์มาศ   วงศ์พัฒนศิริ       ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ททท.)
2. คุณอัจฉพรรณ   บุญเจริญ            ผู้อำนวยการสำนักงานเลย  (ททท.)  
3. คุณภาคภูมิ   น้อยวัฒน์                 กองบรรณาธิการอนุสาร อสท.  (ททท.)
4. ผศ.สมาน   เฉตระการ                    ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการถ่ายภาพไทย ปี 2548
5. คุณทรงเกียรติ   ภัทรนิรันดร์กุล  
บรรณาธิการ นิตยสาร PHOTOTECH

จากภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 400   ภาพ   ได้ถูกคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ทั้ง 5 ท่าน จนเหลือเพียง 8 รางวัล  ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศจำนวน  1 รางวัล  มูลค่า  43,850.-   บาท  โดย คุณทวีศักดิ์  บุทธรักษา  ชื่อภาพ  ขอพรพระ  วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู เงินสด    40,000  บาท + ขาตั้งกล้อง National Geographic รุ่น NATT1 มูลค่า 3,850 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  มูลค่า  23,850.-   บาท  โดย คุณคีรีขันธ์  ไชยพร  ชื่อภาพ บ้านผีตาโขน  จ.เลย  เงินสด     20,000  บาท  + ขาตั้งกล้อง National Geographic รุ่น NATT1 มูลค่า 3,850.- บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  มูลค่า 13,850.- บาท  โดย คุณหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล       ชื่อภาพ  ปลายฝนต้นหนาวที่แก่งคุดคู้ จ.เลย เงินสด    10,000  บาท  + ขาตั้งกล้อง National Geographic รุ่น NATT1 มูลค่า 3,850.-  บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย เงินสด    จำนวน  5 รางวัล   รวมมูลค่า 29,250.-   บาท (มูลค่ารางวัลละ 5,850.- บาท)
1. โดย คุณสัญชัย  บัวทรง  ชื่อภาพ ยามเช้าที่ผานกแอ่น จ.เลย
2. โดย คุณประสงค์  ไกรศักดาวัฒน์   ชื่อภาพ ประเพณีงดงาม จ.เลย
3. โดย คุณวีระ  ทัพไทย    ชื่อภาพ ผีตาโขน จ.เลย
4. โดย คุณวิรัช  สวัสดี  ชื่อภาพ เปราะภู ภูหลวง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย
5. โดย คุณทนงศักดิ์  ทาระคุณโน     ชื่อภาพ เจดีย์หินมหัศจรรย์ ถ้ำเอราวัณ จ.หนองบัวลำภู

เงินสด 2,000.-  บาท + ขาตั้งกล้อง National Geographic รุ่น NATT1 มูลค่า 3,850.-  บาท  ( หมายเหตุ รางวัลผู้ชนะการประกวดทุกรางวัล คณะกรรมการฯ จะมอบเป็นเงินสด และผลิตภัณฑ์การถ่ายภาพตามมูลค่าที่ระบุไว้ )

โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2555   เวลา  14.30  น.   ณ   ห้องประชุม 1 ชั้น 10   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานใหญ่   ถ.เพชรบุรีตัดใหม่   กรุงเทพฯ

แสดงผล 24 ครั้ง