ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. จัดกิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๕ “พาน้องเที่ยวอยุธยา ทัศนศึกษาหลังน้ำท่วม”

เช้าวันนี้ (๑๔ มกราคม ๒๕๕๕) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นายประกิตติ์ พิริยะเกียรติ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ททท. พาน้องเที่ยวอยุธยา ทัศนศึกษาหลังน้ำท่วม” ในโอกาสวันเด็กประจำปี ๒๕๕๕  เพื่อนำเยาวชนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ ที่ประสบพิบัติภัยน้ำท่วม จำนวน ๑๐๓ คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อปลูกฝังการเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีให้กับเยาวชน โดยมีนางสาวดารณี ภู่โชติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. เข้าร่วมงาน

นายประกิตติ์ กล่าวว่า “สังคมไทยโดยรวมจะต้องช่วยกันส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนของเราเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยการอบรมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักสิทธิ และหน้าที่ รวมทั้งรู้จักเคารพในสิทธิของผู้อื่น ขณะเดียวกันผู้ใหญ่ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนเช่นกัน”  ททท. จึงเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติ และต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การเดินทางท่องเที่ยวอย่างถูกวิธี รวมทั้งสร้างจิตสำนึกของการเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ เพื่อให้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวอันมีคุณค่าเป็นมรดกโลกดังเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้  นอกจากการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา พิพิธภัณฑสถานเจ้าสามพระยา พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร แล้ว ททท. ยังได้มอบเงิน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่วังช้างอยุธยา แลเพนียด เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว และช่วยเหลืออาหารช้างอีกด้วย

แสดงผล 23 ครั้ง