ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ร่วมกับกองทัพเรือ สนับสนุนเยาวชนด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ท่องเที่ยว เรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นใน “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2555”

 

ันนี้ (19 ธันวาคม 2554) นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   พลเรือโท ทวีวุฒิ พงศ์ พิพัฒน์ รองเสนาธิการทหารเรือ นายบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และนายสยาม เศรษฐบุตร ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด ร่วมแถลงข่าว โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2555 ณ ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ

 สืบเนื่องจาก “เยาวชน” เป็นกำลังสำคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ดังนั้น ททท. จึงได้กำหนดแผนการตลาดการท่องเที่ยวปี 2555 โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มเยาวชน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตลอดจนเยาวชนได้เรียนรู้ และร่วมกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ โดย ททท. ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ กำหนดจัด “โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2555” ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์ “ส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติของการเรียนรู้” โดยได้นำเยาวชนด้อยโอกาส จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) เดินทางทัศนศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งเพื่อสร้างความสมานฉันท์ และสามัคคี เปิดโอกาสการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มมุมมองให้แก่เยาวชนไทยที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสงบสุข ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจนปลูกฝังความรักชาติและความภาคภูมิใจที่เป็นคนไทย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด และ บริษัท ฟาร์มโชคชัย จำกัด

 

สำหรับเยาวชนด้อยโอกาสที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จะได้รับการคัดเลือกจากโรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุตั้งแต่ 10-15 ปีเป็นจำนวน 7 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 350 คน โดยคณะเยาวชนจะร่วมเดินทางศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออกในช่วงเดือนธันวาคม 2554 – มิถุนายน 2555

“โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548  โดยกองทัพเรือ ได้อนุมัติให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ (ศปปส.ทร.) จัดฝึกอบรมกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ (ศปปส.ฉก.นย.ภต.)  ตามโครงการกองทัพเรือรวมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด และโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่และภาครัฐ และยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัญหาสำคัญของชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบระยะยาวต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมปัญหามิให้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและเป็นการเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ จึงได้เสนอแผนปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำงานปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์เป็นหลักในการดำเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชน และให้เห็นความสำคัญของการ “รู้รักสามัคคี” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกภาคภูมิใจ อบอุ่น อยู่ดี กินดี มีสุข ปลอดภัย และใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันในฐานะพลเมืองไทย รวมทั้งดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง กองทัพเรือ และในปี 2555 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพดำเนินงานโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง และนำเยาวชนเดินทางไปทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ เพื่อจะได้พัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปในอนาคต

แสดงผล 19 ครั้ง