ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนไทย จัดกิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน”

เมื่อวันที่ ๒ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับศิลาเพชรโฮมสตย์ จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดน่าน” ณ ศิลาเพชรโฮมสเตย์ และอุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ขึ้นรองรับโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายแฟนเพจ “พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย” จำนวน ๔๐ คน  สร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของพื้นที่ ท่องเที่ยวในมิติการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี และรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม

ททท. ได้ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ปัจจุบัน และจัดกิจกรรมเป็น ๒ แนวทาง คือสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดต้านภัยโลกร้อนโดยจัดกิจกรรมแล้วรวม ๒๗ ครั้ง ทุกครั้งได้ผนวกกิจกรรมปลูกป่า รวมปลูกป่าแล้วจำนวน ๕๑,๑๐๐ ต้น

การจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ ๒๘ นี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ท่องเที่ยวชุมชนอย่างรู้ค่า ได้สัมผัส เรียนรู้เข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนไทลื้อ ได้พักโฮมสเตย์ ทานอาหารพื้นบ้าน ศึกษาธรรมชาติเส้นทางต้นน้ำ น้ำตกศิลาเพชรไปสู่ต้นน้ำบนขุนเขา และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยการปลูกป่าต้านภัยโลกร้อน ณ น้ำตกศิลาเพชร  ได้เดินป่าศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติเส้นทาง “ชมพูภูคา” และดูดาว, ดูนก ณ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ได้แสดงออกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็น

การดำเนินโครงการฯ มีแกนกลางของข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นรองรับโครงการฯ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย www.facebook.com/cbttat

แสดงผล 36 ครั้ง