ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ยุวมัคคุเทศก์ อาชาพาเที่ยว ณ ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร

เมื่อวันที่ 19  - 21 พฤศจิกายน 2554  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร จัดกิจกรรม “ยุวมัคคุเทศก์ อาชาพาเที่ยว” ณ ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้านสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรองรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายเยาวชนรักษ์ม้า รักษ์ป่า จำนวน 60 คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนบ้านด่าน, โรงเรียนบ้านหัวเห่ว, โรงเรียนบ้านเวินบึก, โรงเรียนบ้านหนองชาด โรงเรียนอนุบาลนิคม 2,  และโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้นำความรู้ทักษะ การบังคับม้าไปปฏิบัติในการนำเที่ยว ปลูกฝังให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ รวมทั้งวัฒนธรรมในท้องถิ่นแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนได้

ททท. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จัดกิจกรรมเป็น 2 แนวทาง คือสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดต้านภัยโลกร้อน

การจัดกิจกรรมฯ ครั้งที่ 1 นี้ ผู้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะได้ปฏิบัติงานเป็น “ยุวมัคคุเทศก์ อาชาพาเที่ยว” ที่ดี มีความรักหวงแหน ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเอกลักษณ์อันโดดเด่นของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมในท้องถิ่นแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนได้

การดำเนินโครงการฯ มีแกนกลางของข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยว และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นรองรับโครงการฯ ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลได้ที่หน้าเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย www.facebook.com/cbttat

แสดงผล 22 ครั้ง