ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. เปิดตัว “คู่มือเปิดประตูอุษาคเนย์” และเว็บไซต์ “Exotic Usakhane” หวังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2554  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  นายสุรพล  เศวตเศรนี     ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานเปิดตัว คู่มือเปิดประตูอุษาคเนย์ และเว็บไซต์ Exotic Usakhane” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  ที่สามารถเผยแพร่ผ่านหนังสือและอินเตอร์เน็ต และผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวของภูมิภาค  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และขยายช่องทางการส่งเสริมการตลาดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในเรื่องของการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น และนำไปขยายผลด้านการตลาดให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมต่อไป

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกว่า “ดินแดนอุษาคเนย์” มีอารยธรรมที่เก่าแก่และมีลักษณะเฉพาะตัวที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของความเป็นเมืองโบราณหลายพันแห่ง ซึ่งถือเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญและล้ำค่า โดย องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ได้คัดเลือกและขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี้  ปราสาทพระวิหาร  ราชอาณาจักรกัมพูชา , ปราสาทวัดพู เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, มอร็อกอู เมืองพุกาม เมืองพะโคเก่า เมืองศรีเกษตร สหภาพพม่า, สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หมีเซิน ฮอยอัน หมู่บ้านโบราณสถานเมืองเว้  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม,  กลุ่มวัดบุโรพุทโธ กลุ่มวัดพรัมบานัน แหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกซางกีราง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ประเทศไทย  ซึ่งล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่โลกอุษาคเนย์

นอกจากนี้ ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน ได้มีนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินและเศรษฐกิจ การพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ รวมถึงด้านการท่องเที่ยว โดยที่ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ทำ Roadmap ทางด้านการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ ซึ่งตรงกับนโยบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่เน้นส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การเดินทางท่องเที่ยวและทำการตลาดร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในภูมิภาคและภายนอกภูมิภาค เพื่อนำภาพของความเป็นมาในอดีตแห่งอาณาจักรต่าง ๆ เข้ามาเป็นหนึ่งในจุดเด่นของการท่องเที่ยวที่แสดงถึงภาพของความเป็นอารยะด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงกันของศาสนาหลอมจิตใจ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของการค้าขาย การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำมาแต่ดั้งเดิม อีกทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้กลับมาเป็นที่นิยม เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกโลกด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คู่มือเปิดประตูอุษาคเนย์และเว็บไซต์ Exotic Usakhane  ได้ที่  www.tourismthailand.org/Exotic-Usakhane or ExoticUsakhane

แสดงผล 16 ครั้ง