ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

การแข่งขันวิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน

เมื่ออดีตทุกๆ ปี ปัญหาดินเป็นกรด ภัยแล้งและน้ำท่วม  สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎร  ทรงพระราชทานพระราชดำริวางโครงการเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ตลอดปี   บรรเทาปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี   เขื่อนขุนด่านปราการชล เริ่มก่อสร้างเมื่อ  พ.ศ.2542  แล้วเสร็จปลายปี  2548  และเริ่มกักเก็บน้ำเรื่อยมา  ด้วยความจุ  224  ล้านลูกบาศก์เมตร  ความยาวสันเขื่อน  2,549 เมตร  ความสูง  93  เมตร 

นอกจากประโยชน์โดยตรงในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว  เขื่อนขุนด่านปราการชลยังเอื้อประโยชน์ทางอ้อมหลายประการด้วย  เช่น  ด้านการท่องเที่ยว  ด้วยภูมิประเทศของตัวเขื่อนที่รายล้อมด้วยป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่   ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเขื่อน   ส่งผลให้เขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก  และน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนยังส่งผลดีต่อกิจกรรมล่องแก่งที่สามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี  สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น

 

นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก   เปิดเผยว่า  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ  รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล  อันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก  

จังหวัดนครนายก  ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง  “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน”  ในวันอาทิตย์ที่  4  กันยายน  2554  ชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  แบ่งการแข่งขันได้ดังนี้

   - ประเภทมาราธอน  ระยะทาง  42.20  กิโลเมตร  ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา  04.00 น.  ค่าสมัคร 400  บาท

    - ประเภทฮาล์ฟมาราธอน  ระยะทาง  21.50  กิโลเมตร  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา  05.30  น. ค่าสมัคร 350 บาท

    - ประเภทมินิมาราธอน  ระยะทาง 11.00 กิโลเมตร  ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ปล่อยตัวเวลา  06.00 น.  ค่าสมัคร  250  บาท

    - ประเภทเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun-Run) ระยะทาง 4 กิโลเมตร  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปล่อยตัวเวลา 07.30 น.  ค่าสมัคร  200 บาท

ทั้งนี้  ผู้สมัครอายุไม่เกิน 15 ปี และอายุ 70-84 ปี  ค่าสมัคร 150 บาท ทุกระยะ  และผู้สมัครอายุ 84 ปีขึ้นไป ไม่เสียค่าสมัคร

วิธีการรับสมัคร

      1.  สมัครโดยตรงที่จุดรับสมัคร  ได้แก่
              - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-3283
              - ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก  โทร.0-3731-4265
              - สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครนายก  โทร.0-3731-4484
              - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282, 0-3731-2284  หรือ www.tat8.com

       2.   สมัครทางไปรษณีย์ไปยัง  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก  ถนนนครนายก-รังสิต  แยกสามสาว  ตำบลท่าช้าง  อำเภอเมืองนครนายก  จังหวัดนครนายก  26000  หรือทาง  E-mail : khundanmarathon2011@hotmail.com  หรือส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข  0-3731-3283, 0-3731-3149   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  25 สิงหาคม 2554 

       3.  สมัครตามจุดรับสมัครสัญจรที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจัดขึ้นในงานวิ่งต่าง ๆ สอบถามได้ที่  0-3731-3283

       4.  สมัคร  ณ  จุดรับสมัครหน้างานวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลในวันที่  3  กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 23.00 น.  และในวันที่ 4 กันยายน 2554  เวลา 03.00 น.เป็นต้นไป

ในวันที่  4  กันยายน  2554  นอกจากการแข่งขันวิ่งฯ  เพื่อสุขภาพจะเป็นกิจกรรมเด่นของการจัดงานแล้ว    ยังมีกิจกรรมเสริมเพิ่มความน่าสนใจภายในงานอีกหลายรายการ   เช่น  จักรยานท่องเที่ยว  จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาและสินค้าการเกษตรพื้นเมือง  นิทรรศการและบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ     

นายบูรศักดิ์  ฤกษ์สำรวจ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงของการแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน  สามารถจะแวะชมและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

เริ่มต้นเดินทางออกจากบ้านแต่เช้าตรู่  มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายกใช้เส้นทางได้  2  เส้นทาง คือ  เส้นทางแรกแยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ระยะทาง 105   กิโลเมตร   อีกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลข 1  เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข  33 จนถึงนครนายก  ระยะทาง 137 กิโลเมตร   

จุดท่องเที่ยวจุดแรกแวะชมพิพิธภัณฑ์ รร.จปร.100 ปี หรือจะเลือกทดสอบกิจกรรมทางทหารหาญที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม  “เขตทหารน่าเที่ยว”  ณ  โรงเรียนนายร้อย จปร. หรือที่โรงเรียนเตรียมทหาร   จากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนสายน้ำตก ทางหลวงหมายเลข  3049    ชมน้ำตกงาม 3 แห่ง – น้ำตกสาริกา  น้ำตกนางรอง  อุทยานวังตะไคร้   หรือจะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำนครนายก  ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวสวน   ออกกำลังโยกย้ายไปมากับกิจกรรมมันส์ๆ  “ขับรถ ATV”  โรยตัวจากหน้าผาจริง/จำลอง  ณ  ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น   ยามเย็นพักผ่อนนอนหลับฝันดีในโรงแรม/รีสอร์ท หลากบรรยากาศให้เลือกมากกว่า  70  แห่ง

เช้าตรู่ของวันที่  4  กันยายน 2554   เดินทางมาชมหรือจะร่วมทดสอบกำลังขาด้วยการแข่งขันเดิน-วิ่ง  “เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน  ครั้งที่  6” แวะชิมก๋วยเตี๋ยวกะลาลุงเผ่า/ไก่ย่าง  ส้มตำ  ที่มีขายตลอดเส้นทาง    เรียนรู้และเพลิดเพลินกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ  หรือที่สวนพ่อมด  สวนศรียา  ซื้อผักผลไม้พื้นบ้านได้ที่ตลาดข้างทาง/ที่วัดพราหมณี  ซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัสกับความสนุกสนานและอิ่มอร่อยกับนครนายกมรดกธรรมชาติที่ใกล้กรุง

ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  โทร. 0-3731-2282,  0-3731-2284  หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.tat8.com

แสดงผล 31 ครั้ง