ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน จัดกิจกรรม แอ่วชุมชนเมืองเหนือ ปลูกป่าวันแม่

เมื่อวันที่ 11 – 14 สิงหาคม  2554 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ แม่แจ๋มโฮมสเตย์ และบ้านป่าสักงาม จัดกิจกรรม“แอ่วชุมชนเมืองเหนือ ปลูกป่าวันแม่”  ณ แม่แจ๋มโฮมสเตย์ จังหวัดลำปาง และบ้านป่าสักงาม จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นรองรับโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ แฟนเพจ “พาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย” www.facebook.com /cbttat รวมจำนวน 37 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างรู้ค่า รักษาสิ่งแวดล้อม และปลูกป่าในพื้นที่ป่าชุมชนให้เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า คืนสมดุลให้กับธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอชุมชนท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายสนับสนุนขยายผลการส่งเสริมเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

การจัดกิจกรรมฯ นี้เป็นครั้งที่ 23 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พักโฮมสเตย์ สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเกษตรพืชเมืองหนาว ศึกษากิจกรรมการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ตามแนวพระราชดำริ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ปลูกป่าต้านภัยโลกร้อน ได้แสดงออกข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ททท. ได้ดำเนินโครงการเที่ยวชุมชนไทยร่วมใจต้านภัยโลกร้อน ตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน และจัดกิจกรรมเป็น 2 แนวทาง คือสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดต้านภัยโลกร้อน ทุกครั้งได้ผนวกกิจกรรมปลูกป่า รวมปลูกป่าแล้วจำนวน 48,100 ต้น    

สำหรับปี 2554 ได้จัดกิจกรรมแล้ว 6  ครั้งคือ ครั้งที่ 1 “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน”    ณ บ่อหินฟาร์มสเตย์ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2554

ครั้งที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี และปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ/อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และภูผาตาดโฮมสเตย์ เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2554

ครั้งที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และส่งเสริมความมีมิตรไมตรีไทย-ลาว ณ บ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 12-16 เมษายน 2554

ครั้งที่ 4 กิจกรรมท่องเที่ยวสัมพันธ์ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ณ  กลุ่มบ้านพักแหลมสิงห์โฮมสเตย์ และกลุ่มท่องเที่ยวรักษ์เขาบายศรี วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2554

ครั้งที่ 5 กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และปลูกป่าตำบลคลองโคน” ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 23 – 24 กรกฏาคม 2554

ครั้งที่ 6 กิจกรรม “ส่งเสริมการท่องเที่ยว รักษ์ม้า รักษ์ป่า รุ่นที่ 1/2554 ณ ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธ์พื้นบ้านสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 27 – 31  กรกฏาคม 2554

การดำเนินโครงการฯ ใช้ www.facebook.com/cbttat สื่อสารกันระหว่างสมาชิก และผู้สนใจกิจกรรมของโครงการ ทั้งยังค้นหาฐานข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล ขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจพาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวไทย www.facebook.comcbttat

แสดงผล 19 ครั้ง