ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๔ รู้ซึ้งถึงธรรม ตามแนว สัมมาสติ

กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด  พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา   สนับสนุนการประชาสัมพันธ์  โดย    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา    ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม  “วิสาขบูชา  พุทธบารมี”  ประจำปี ๒๕๕๔   ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๔    ณ  ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ชั้น ๓  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้พุทธศาสนิกชน  ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป พร้อมทั้งนำปัจจัยจากการทำบุญมอบให้หน่วยงานและองค์กรการกุศลต่างๆกว่า ๒๐ กองทุน  สำหรับกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด อาทิ สักการบูชาพระ      บรมสารีริกธาตุ ๕ องค์ ร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย ธรรมวิทยากร (ทุกวันศุกร์ , เสาร์ , อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)    อาทิ พระครูธรรมธรประภาส(หลวงปู่ต๋อง) กิตฺติคุโณ  พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระอาจารย์กิตติศักดิ์ กิตติสาโร    พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ พระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กัลยาโณ) แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เป็นต้น  นิทรรศการ สัมมาสติ เพื่อให้เยาวชนและพุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ “ตนเอง” และสามารถดำเนินชีวิตอย่างมี “สติ” หรือ “ความไม่ประมาท”  กิจกรรม “สุขใจ ได้บุญ” ร่วมสะสมบุญบารมี กับกิจกรรมบุญ “ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ องค์ ๙ วัด”  กิจกรรม “ทอดผ้าป่ามหากุศล” (ทุกวัน เวลา ๑๑.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐ น.)  เจริญสติ และเดินจงกรม ทุกวัน เวลา ๑๘.๐๐ น. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และอีกหลากกิจกรรม    บุญอันเป็นกุศล  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา   โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๓ ๑๐๐๐ 

นายอรรถพล   วรรณกิจ    ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานนครราชสีมา  เผยว่า  วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่าเดือน ๖ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เกี่ยวกับองค์สมเด็จ        พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  และการจัดกิจกรรมบุญอันเป็นกุศล “วิสาขบูชา  พุทธบารมี”  ประจำปี ๒๕๕๔   ถือเป็นการจัดงานติดต่อกันเป็นปีที่ ๕    โดยใช้แนวคิด “รู้ซึ้ง ถึงธรรม” ตามแนวสัมมาสติ   อันเป็นหนทางสู่ภาวะ สว่าง สุข สงบ (นิพพาน)  จะสามารถสร้างบุญกุศล   อันเป็นมหามงคลแก่ชีวิต  อันจะเกิดการ      ได้เดินทางมาท่องเที่ยว  ทั้งทางบุญ และทางใจ   กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ        ที่นอกจากจะได้มหาบุญกุศล  มงคลแก่ชีวิต   ยังจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยัง   เส้นทางศรัทธามหามงคลไหว้พระโคราช   “ ๙   มงคลสถาน  ๒ วิหารลานบุญ”     ตามสถานศาสนาต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐   โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗ www.tourismthailand.org/nakhonratchasima  E – Mail : tatsima@tat.or.th

แสดงผล 37 ครั้ง