ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

เช้าวันนี้ (21 เมษายน 2554) ณ อาคารการเคหะแห่งชาติ   นายสุชาติ  ศิริโยธิพันธุ์  ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  พร้อมด้วย  นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถทัศนศึกษาของเยาวชนใน โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ ททท.  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนท่องเที่ยวแบบเรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม รู้จักเสียสละ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ตนเองและสังคม

 โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ และ ททท.  กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 22 เมษายน 2554 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  ห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี  โดยผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เยาวชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 10 – 15 ปี และคณะกรรมการชุมชนจากบ้านเอื้ออาทร รามอินทรา (คู้บอน) และโครงการมีนบุรี (คลองเก้า)  จำนวน 80 คน  ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณรตยา  จันทรเทียร ประธานมูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร (อดีตผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ)  นายสุรชัย ศรีพลอย ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. อุทัยธานี และเจ้าหน้าที่จากเขตพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมครั้งนี้ เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือกันเป็นครั้งแรกของการเคหะแห่งชาติ และ ททท. ที่ได้ริเริ่มดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการการทำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดงบประมาณ  เกิดมูลค่าเพิ่ม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจน

ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งทั้ง 2 องค์กรรัฐวิสาหกิจได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชน  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญ  และเป็นกำลังสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง และเสริมสร้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดย ททท. นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ตามนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้การรณรงค์ “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” และแนวคิด “7 Greens ท่องเที่ยวสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

แสดงผล 40 ครั้ง