ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เทศบาลนครภูเก็ต  ร่วมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต วันนี้ (4 มีนาคม 2554) เวลา 10.00 น.

นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทำพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต  ณ  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์  โดยมีนายธวัชชัย  อรัญญิก รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายบัวยัญ  สุวรรณมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต  นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายสาธิต กลิ่นภักดี  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายสุรพล  เศวตเศรนี  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยสึนามิ  ในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547   ททท. ได้เปิดศูนย์รับบริจาคเงิน  และนำเงินที่ได้รับบริจาคมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา รวมระยะเวลา 6 ปี  สิ้นสุดเมื่อปีการศึกษา 2553  ในส่วนของเงินบริจาคคงเหลือ  ททท.  ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความรู้  ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชน  พัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับทรัพยากร และสินค้าด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเอง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีข้อตกลงความร่วมมือในปี 2551  เพื่อจะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวขึ้นในพื้นที่ประสบเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในจังหวัดชายฝั่งทะเล อันดามันได้ แก่ ภูเก็ต  พังงา และกระบี่    เพื่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว  โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจังหวัดภูเก็ต คือโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ และได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมในการขยายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวให้มีขนาดกว้างขวางมากขึ้นจากเทศบาลนครภูเก็ต 

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ณ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญา  ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ตแห่งนี้ นับเป็นสถานที่รวบรวมวิชาการด้านท่องเที่ยวสำหรับเยาวชนในพื้นที่  เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในชุมชนท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันยกร่างหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในหมวดหลัก ๆ ได้แก่ความรู้ทั่วไป การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การตลาดท่องเที่ยว  และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว นายสุรพล  เศวตเศรนี  กล่าวเพิ่มเติม

แสดงผล 20 ครั้ง