ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

นายกฯ นำทีม รมต. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้ “เที่ยวใต้ สุดใจ” วันที่สอง ลุยเสนอไอเดีย บูสการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมกิจกรรม “เที่ยวใต้ สุดใจ” ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 27-29 กุมภาพันธ์ 2567 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี – ยะลา – นราธิวาส

โดยในวันนี้ นายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพหลากหลายในพื้นที่จังหวัดปัตตานี-ยะลา ได้แก่ เยี่ยมชมอุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) เพื่อส่งเสริมพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนทางด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม สักการะหลวงปู่ทวด ณ วัดช้างให้ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสายศรัทธา เยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหลเบตงและปลาพวงชมพู ณ ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล เพื่อวางแนวทางส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่สินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอย่างยั่งยืน เข้าชมสวนดอกไม้เมืองหนาวเบตง (สวนหมื่นบุปผา) เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติด้านพฤกษศาสตร์ และติดตามการดำเนินงานของด่านศุลกากรเบตง

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า พื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางมาร่วมกิจกรรมของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และที่สำคัญการมีเจ้าบ้านที่ดี มีรอยยิ้มและมิตรไมตรีสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเสมอมา โดย ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดสำคัญที่จะเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ช่วยกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาของสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งด้านการดึงดูดการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่น การขยายจำนวนห้องพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ การพัฒนาด้านคมนาคม และการพัฒนาบุคคลากรด้านท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสอดรับกับนโยบายที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว (Tourism Hub) ตามวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND” ต่อไป

นางสาวสมฤดี​ จิตร​จง รองผู้ว่าการ ททท. ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยือนเติบโตสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับปี 2562 โดยเฉพาะจังหวัดยะลา ซึ่งเติบโตจากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 45,191 คน-ครั้ง (ปี 2562) สู่ 1,026,501 คน-ครั้ง (ปี 2566) โดยด้านตลาดในประเทศ ททท. ได้วางแนวทางการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ ต่อยอดภายหลังจากกิจกรรม “เที่ยวใต้ สุดใจ” ในครั้งนี้ ทั้งด้านการจับมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจการบินเพื่อส่งเสริมการเดินทางสู่เมืองรอง การจับมือพันธมิตรภาคธุรกิจอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการขายเส้นทางท่องเที่ยวความสนใจเฉพาะในพื้นที่ปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส อาทิ เส้นทางสายศรัทธา เส้นทางสายพหุวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนและธรรมชาติ รวมทั้งยังได้วางแผนกระตุ้นให้พื้นที่ดังกล่าวมีภาพลักษณ์โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารทั้งสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะอาหารฮาลาล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ อีกด้วย

แสดงผล 261 ครั้ง