ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566

เช้าวันนี้ (9 มิถุนายน 2566) ณ โถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าด้านดิจิทัล วิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) โดย ททท. ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง และรู้วิธีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดการท่องเที่ยวเชิงรุก สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจได้จริง เพื่อให้ได้แผนสำหรับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Digital Transformation โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติมุมมองและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ททท. โดยมีผู้บริหาร ททท. และนายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านดิจิทัล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นายนิธี สีแพร กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงถึงธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายส่งผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน ส่งเสริมการบริโภคของ ภาคครัวเรือนและกระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระจายรายได้โดยตรงสู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาภายในของแต่ละภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในทุกด้าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเห็นสมควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะประชารัฐ โดยจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) หรือ (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 4 ขึ้น จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ ททท. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2566 ขึ้นมาในครั้งนี้”

นายวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว กล่าวว่า “ในฐานะที่ ททท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ททท. ยังเพิ่มบทบาทการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยการเผยแพร่ความรู้และสร้างหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยวสำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน เนื้อหาการอบรมการบริหารการจัดการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงประกอบด้วย 3 Modules ตามชื่อย่อของหลักสูตร TME ได้แก่ TECHNOLOGY ค้นพบเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล (Harnessing Technology for Tourism Management in Digital Age) MANAGEMENT พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ และนักบริหารการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง (Developing Professional Leadership & Management Skills for Tourism Industry) และ EXPERINCE ออกแบบและพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ก้าวหน้าและทันสมัย ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ (Create Tourism Experience through Innovation)

นายเอกราช ปัญจวีณิน กล่าวว่า ในยุคที่ภาคธุรกิจต้องทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล การพัฒนาทักษะของ “คน” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ โดยเฉพาะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้นำและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ทรู ดิจิทัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ททท. เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และขอขอบคุณที่ไว้วางใจให้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจ เพื่อร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้มีคุณภาพและแข่งขันได้ในตลาดโลก  โดยในหลักสูตรนี้ ทรู ดิจิทัล อคาเดมี สถาบันการเรียนรู้ที่มุ่งส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรและองค์กรเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ ได้นำประสบการณ์จากการจัดหลักสูตรพัฒนาทักษะทางดิจิทัล รวมถึงความเป็นผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของทรู เชื่อมโยงพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ อาทิ ดิจิทัล ดิสรัปชัน ความสำคัญของข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงลึก และหลักการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และการบริการ เป็นต้น มั่นใจว่า หลักสูตรนี้จะเติมเต็มความสามารถของผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและเปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความตั้งใจในการผลักดันการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด 7 Greens ของ ททท.

ทั้งนี้  หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงนี้ มีการกำหนดสัดส่วนของผู้รับการอบรมจากธุรกิจโรงแรมและคมนาคม ธุรกิจการจัดการภาคบริการและสินค้าธุรกิจด้านสารสนเทศ นวัตกรรมการศึกษา และกลุ่มสตาร์ทอัพ สมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ สื่อมวลชน โดยมีระยะเวลาตลอดหลักสูตรจำนวน 56 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน–กันยายน 2566 (สัปดาห์ละ 1 วัน) เดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง

แสดงผล 1222 ครั้ง