ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. พร้อมสนับสนุนแพลตฟอร์ม Thailand CONNEX เชื่อมผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเสนอสินค้าและบริการสู่เวทีโลก

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) แถลงความร่วมมือกับ ทราวิซโก เทคโนโลยี บริษัทกลุ่ม Travel Tech ชั้นนำของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) เปิดตัว “Thailand CONNEX” แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะเชื่อมโยงและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการผ่านผู้ให้บริการจองสินค้าและบริการท่องเที่ยวแบบออนไลน์ (Online Travel Agents : OTAs) ทั่วโลกได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยจุดเด่นเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล 

งานแถลงความร่วมมือเปิดตัว “Thailand CONNEX” ร่วมโดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทราวิซโก เทคโนโลยี จำกัด นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. และ นายพีรชัย อัศดาชาตรีกุล ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงาน MICE Intelligence & Innovation สสปน.
 
นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. “อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับยุคดิจิทัล โดยปรับเปลี่ยนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ การส่งเสริมการตลาด การเสนอขายสินค้าและบริการ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ซึ่ง Thailand CONNEX ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง DEPA และทราวิซโก จะเข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางและโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายย่อยของไทยให้สามารถเข้าถึง OTAs จากทั่วโลก ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบันที่ผู้ประกอบการเสนอขายออนไลน์มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำการตลาด ลดต้นทุน และตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง โดย ททท. จะมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ ชุมชนท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะทำการตลาดแบบดิจิทัล และยินดีร่วมมือขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธ์ ทำโปรโมชั่นร่วมกันกับแพลตฟอร์ม Thailand CONNEX เชื่อมโยงกับ Amazing Thailand  เพื่อเป็นการยกระดับให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัล”

 Thailand CONNEX เป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการในลักษณะธุรกิจต่อธุรกิจ (Business to Business : B2B) โดยรวบรวมสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วไทย สถานประกอบการที่พัก การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health & Wellness) รถเช่า เรือโดยสาร แหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้ OTAs จากทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อและนำเสนอบริการให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตน โดยมีระบบเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภายใต้มาตรฐานข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และใช้ระบบ AI ในการประมวลผลเพื่อค้นหา คุณลักษณะ แนวโน้ม ความชอบ และความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำไปออกแบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของตนให้สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังให้บริการระบบ API ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น และระบบ Token ที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการใช้จ่าย สร้างความภักดี และสร้างพันธมิตรกับผู้ประกอบการรายอื่นอีกด้วย โดยผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจเข้าร่วมแพลตฟอร์ม Thailand CONNEX สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.ThailandCONNEX.com หรืือ Facebook: https://www.facebook.com/ThailandCONNEX

ทั้งนี้ ททท. มุ่งดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570 มุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Tourism ร่วมผลักดันให้เกิด Ecosystem ยกระดับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีความรู้เท่าทันและได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยก้าวไปสู่อนาคต  
 

แสดงผล 200 ครั้ง