ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ยกระดับสู่ High Performance Organization

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ของ ททท. จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution : BSI) ต่ออายุจากใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ระยะเวลา 3 ปี เน้นย้ำความพร้อมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามหรือภัยพิบัติ เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ อาคาร ททท.

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนของสังคมและการฟื้นตัวภายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร การบริหารภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้น ทั้งยังต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดความเชื่อมั่นต่อ ททท. ในฐานะผู้นำด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่สามารถรับมือกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามหรือภัยพิบัติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดย ททท. ได้มีการพัฒนาระบบตามกรอบมาตรฐาน ISO 22301 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้ ททท. ได้จัดพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301: 2019 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standards Institution : BSI) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 ถึง 8 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นใบรับรองมาตรฐานหลังจากที่ ททท. ผ่านการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ (Re-certificate Audit) จากฉบับเดิม (ISO 22301 : 2012) ที่จะหมดอายุการรับรองในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เป็นผู้รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลฉบับใหม่ และนางสาวรุจิรา สีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสำคัญ สถาบันมาตรฐานอังกฤษ บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนผู้มอบ 

ทั้งนี้ ใบรับรองมาตรฐาน ISO 22301 : 2019 ฉบับนี้ได้ครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงาน 4 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว กระบวนการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ กระบวนการบริการข้อมูลและบริหารความพึงพอใจและการบอกต่อ และกระบวนการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมากที่สุดในภาวะวิกฤตของ ททท. โดย ททท. จะพัฒนาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินเพื่อรักษามาตรฐาน 

ISO 22301: 2019 (Surveillance Audit) จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนกันยายนของปี 2566 และครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายนของปี 2567 ต่อไป ซึ่งระบบมาตรฐานนี้จะเป็นหนึ่งในการส่งเสริม ททท. เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) บนพื้นฐานของนวัตกรรมและธรรมาภิบาลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2566-2570

แสดงผล 1052 ครั้ง