ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 2 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ 2 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
1.นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด 
2.นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา 

 

       

                นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา     

               รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด       

  

                                                                

                    นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร

            รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา

                   ตะวันออกกลาง และอเมริกา 

 

โดยมีรายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ยังคงดำรงตำแหน่งเดิม ดังนี้
นายยุทธศักดิ์ สุภสร                   ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ            รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้
นางสาวสมฤดี จิตรจง                 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์                รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์    รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ             รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
นายนิธี สีแพร                           รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา

ททท. มุ่งมั่นดำเนินการตลาดการท่องเที่ยวตามแผนวิสาหกิจองค์กร ททท. พ.ศ.2566 – 2570 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ททท. เป็นผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า มุ่งสู่ความยั่งยืน” เตรียมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูในทุกมิติ ตาม 3 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก (Strategic Objective) ได้แก่ Drive Demand : มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยั่งยืน  Shape Supply : สร้างคุณค่าและยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผ่านการสร้างระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวใหม่ (New Tourism Ecosystem) และ Thrive for Excellence : ยกระดับองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง มุ่งสู่การเป็น Data Driven Organization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด สู่หมุดหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยเปลี่ยนผ่านสู่ High Value & Sustainable Tourism อย่างแท้จริง และตั้งเป้าหมายอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2566 ให้กลับมาในอัตราร้อยละ 80 ของปี 2562 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 1.73  - 2.38 ล้านล้านบาท 

แสดงผล 962 ครั้ง