ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. หารือภาครัฐและเอกชน เตรียมดันไทยเป็นศูนย์กลาง Health & Wellness ระดับโลก

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. และผู้บริหาร ททท. ประชุมหารือร่วมกับนายกรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย คณะผู้แทนจากสมาคมสปาไทย สมาคมส่งเสริมสุขภาพไทย และ นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ สำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน)  ในหัวข้อเรื่องแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ Health & Wellness ระดับโลก สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 วางเป้าหมายให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทิศทางส่งเสริมการตลาดปี 2565-2566 ของ ททท. ที่มุ่งเน้นขยายตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ด้วยสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีคุณภาพ (Potential Health & Wellness Destination) โดยมีเป้าหมายการหารือที่สำคัญคือการนำเสนอประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเรื่องสุขภาพขนาดใหญ่ หรือ Global Wellness Summit 2023  (GWS 2023) ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialised Expo 2028  หากประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นประเทศเจ้าภาพการจัดการประชุม GWS 2023 รวมถึงการจัดงาน Specialised Expo 2028 ซึ่งมุ่งเน้นในมิติ Future of Life ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะส่งผลเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับนานาชาติรวมถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะ Health & Wellness Hub ระดับโลก

แสดงผล 794 ครั้ง