ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

โลโก้ APEC 2022 Thailand ตราสัญลักษณ์รูปชะลอม

“ชะลอม” หัตถกรรมจักสานของไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สำหรับใส่สิ่งของ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าของไทยมาแต่โบราณ ทำมาจากเส้นไม้ไผ่ตอกสอดประสานกันจนมีความแข็งแรง ยืดหยุ่น เหนียวแน่นและคงทน ถือเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นไทย ทั้งส่งเสริมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รู้หรือไม่? หัตถกรรมจักสานสามารถพบได้ทั่วประเทศไทย โดยแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนจะมีเอกลักษณ์ ลวดลายอัตลักษณ์เฉพาะที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ซึ่งในประเทศไทยมีหลายชุมชนที่ยังอนุรักษ์ศิลปะการทำจักสานและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้วิธีการทำเครื่องจักสานและเรียนรู้วิถีชุมชนอยู่หลายแห่ง อาทิ 

ชุมชนพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี: เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานที่ใหญ่ที่สุด และมีศูนย์จักสานไม้ไผ่ซึ่งมีการสาธิตการทำเครื่องจักสาน และตลาดจำหน่ายเครื่องจักสานที่ใหญ่สุดในโลก

ชุมชนบ้านดอนตะโหนด จังหวัดสิงหบุรี: นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำเครื่องจักสานจากคนในชุมชน อีกทั้งเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านการเยี่ยมชมสวนเกษตรและเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหารด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

ชุมชนบ้านแหม จังหวัดสุพรรณบุรี: ชุมชนท่องเที่ยวที่เปิดการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์(Homestay)ที่จัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ  อาทิ นั่งเรือชมโบราณสถาน สาธิตการทำเครื่องจักสานด้วยผักตบชวาที่พบได้เยอะในพื้นที่

 

แสดงผล 327 ครั้ง