ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. เปิดตัวโครงการ WAT “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” พร้อมเสนอการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยว

เช้าวันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ททท. ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ WAT : Worship Activities Tradition “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงดำเนินการภายใต้แผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ภายหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศสู่ความยั่งยืน ภายใต้ BCG Model ด้วยรูปแบบการเดินทางที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้วยการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้การท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพและสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกาลังใช้จ่ายสูงและกลุ่มที่มีความต้องการเฉพาะ จะมุ่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังอุตสาหกรรมบริการที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ โดยโครงการ WAT “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจะได้มีข้อมูลและแนวทางในการเดินทางเพื่อสักการะ ไหว้พระ ขอพร และยังจะได้ไปสัมผัสความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่เป็นต้นทุนสำคัญทางการท่องเที่ยว อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และขนมธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของผู้คนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การนำต้นทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดทางการท่องเที่ยวจนเกิดโครงการ WAT “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” ยังส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ทั้งในด้านศาสนา ประวัติศาสตร์ และกระตุ้นให้เกิดรายได้ในพื้นที่ต่างๆ ตามเส้นทางที่ ททท. สร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พุทธศาสนายังคงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทย และยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยออกเดินทางท่องเที่ยว โดยโครงการ WAT เป็นการผสมผสานเรื่องราวความเชื่อ ความศรัทธาของผู้คน เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างประสบการณ์เดินทางเส้นทางแห่งความศรัทธาให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์เกิดความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจ ทั้ง สำนักพุทธศาสนาฯ ได้มีเตรียมการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามมาตรการสาธารณสุข และมาตรฐานปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA ไว้เป็นอย่างดี

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) คือเลือกวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวที่เน้นเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ระยะทางไม่ไกลมาก ไปกับคนคุ้นเคย และมีการท่องเที่ยวตามความสนใจ โดยรัฐบาลได้มีมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศหลากหลายมาตรการ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว ดังนั้น ททท. จึงสร้างสรรค์และนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาทางศาสนา ความเชื่อ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและเพิ่มวันพักค้าง ซึ่งจะเป็นการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนและท้องถิ่นโดยรอบ โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินโครงการ WAT หรือ “ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว” และจัดทำเส้นทางแห่งศรัทธาเพื่อเสริมสิริมงคล ความรุ่งเรืองแห่งชีวิต เชื่อมโยงชุมชนที่มีศักยภาพและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่พร้อมเสนอขาย จำนวน 15 เส้นทางทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดพิจิตร แพร่ น่าน เชียงราย ชัยนาท สระบุรี เพชรบุรี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครพนม ระยอง ปราจีนบุรี พังงา  สุราษฎร์ธานี และสงขลา    
 

ในโอกาสนี้ ททท. ยังได้นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์สินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ดำเนินการและจัดทำทั้งในรูปแบบ Content Marketing และเส้นทางท่องเที่ยวที่พร้อมเสนอขาย ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม อาทิ เส้นทางดูดาว เส้นทางคนโสด (Single Journey) Power Spot - ฟื้นฟูจิตวิญญาน เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) Workation - ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ และเส้นทางท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA  เป็นต้น ทั้งนี้  เพื่อเป็นการส่งเสริมและก่อให้เกิดการกระจายการเดินทางท่องที่ยวเชิงพื้นที่และช่วงเวลา ผลักดันแนวทางการส่งเสริมเมืองรองและชุมชนในรูปแบบ Local Experience เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สนใจมาสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น สนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และสอดคล้องกับนโยบายการท่องเที่ยวสีขาว โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในการตอกย้ำการท่องเที่ยวที่สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือในการให้บริการทางการท่องเที่ยวและร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป

 

              ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลโครงการ WAT และเส้นทางท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.tourismthailand.org/tourismproduct หรือ www.facebook.com/Tourismproducts หรือ โทร. 1672 เพื่อนร่วมทาง           

แสดงผล 1575 ครั้ง