ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. คุมเข้ม ออกมาตรการจัดกิจกรรมป้องกัน COVID-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการจัดและสนับสนุนกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสนับสนุนมาตรการด้านการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้มีมติประกาศให้โรค COVID - 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตัว และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ททท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันการระบาด โดยบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 หรือจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีประกาศแจ้งว่าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง ดังนี้

 

1. ลักษณะและรูปแบบของการจัดกิจกรรม

1.1 สถานที่การจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่เปิด Outdoor มีอากาศถ่ายเทสะดวก

1.2 การเลือกสถานที่จัดกิจกรรม ควรหลีกเลี่ยงจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

1.3 ความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่แออัด และมีการกระจายตัว รวมทั้งมีระยะห่างของแต่ละพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

1.4 ลักษณะของกิจกรรมควรเน้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลท้องถิ่น

1.5 การจัดกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการสัมผัส เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ

1.6 ให้พิจารณาการเข้าร่วมงานของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยให้หลีกเลี่ยงการเชิญชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง และสงวนสิทธิ์ไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมงาน เว้นแต่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกิน 14 วัน

 

2. แนวทางในการปฏิบัติ

2.1 ผู้จัดงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.2 มีการลงทะเบียนและจัดเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ Guideline การปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงาน ทั้งก่อนและภายในบริเวณงาน

2.4 จัดให้มีมาตรการรองรับในกรณีที่พบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19
 

ทั้งนี้ ททท. มีสิทธิ์ตรวจสอบความพร้อมของการจัดกิจกรรมก่อนวันงานได้ โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า การจัดกิจกรรมไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมด

 

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม

3.1 ให้นำหลักเกณฑ์ในข้อ 1 และข้อ 2 มาพิจารณาเป็นเกณฑ์พิจารณาสนับสนุน

3.2 ในกรณีที่ ททท. พิจารณาตอบรับให้การสนับสนุนแล้ว

- ผู้จัดงานไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการป้องกันและควบคุมโรคตามแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เงินสนับสนุนทั้งหมด

- ผู้จัดงานไม่ได้ดำเนินการ หรือจัดไม่ครบตามที่กำหนดในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น  ถ้าสิ่งที่ไม่ครบหรือไม่มีนั้น เป็นข้อสาระสำคัญ หรือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการ หรืออาจเสียหายต่อชื่อเสียงขององค์กร ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมด

3.3 ในกรณีที่ ททท. ยังไม่ได้ออกหนังสือตอบรับการสนับสนุนให้แก่ผู้จัดงาน ททท. จะพิจารณารูปแบบการจัดงานตามข้อ 1 และข้อ 2 โดย ททท. มีสิทธิ์ตรวจสอบความพร้อมของการจัดกิจกรรมก่อนวันงาน และขอสงวนสิทธิ์บอกยกเลิกการสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งหมดกรณีตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

 

นอกจากนี้ ททท. ยังได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การปฏิบัติทั้งแก่นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงได้ร่วมกับภาคเอกชนสร้างความมั่นใจผ่านการดำเนินงานแคมเปญ “ซ่อมสร้าง” ด้วยการร่วมจัดทำระบบดาวอ้างอิงมาตรฐานการรักษาความสะอาดในโรงแรมที่พักแต่ละแห่ง เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ โดยเน้นความห่วงใยต่อสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยมาเป็นอันดับแรก

 

แสดงผล 1647 ครั้ง