ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

HARC ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย และภาคีเครือข่ายฯ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

สืบเนื่องจากจังหวัดสุโขทัยร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม (Heritage Academic and Research Centre : HARC) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในโครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรม จัดทำ "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประสบการณ์เรียนรู้ในพื้นที่เมืองมรดกโลก (World Heritage Experience หรือ WHE)" โดยมุ่งเน้นประเด็นการศึกษาวิจัย ที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดเมืองอัจฉริยะ (World Heritage SmartCty) คือชุมชนเมืองมรดกโลกที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย และได้รับคุณภาพในการใช้ชีวิตที่ดี ปลอดภัย เป็นเมืองที่น่อยู่อาศัย และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย -กำแพงเพชร ทั้งทางด้านโยบาย แผนพัฒนาฯ โครงการต่าง ๆ บ่งชี้ว่า "สุโขทัย" เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวมรดกโลกและจะมีบทบาทหลักสำหรับการท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกภายในประเทศและเชื่อมโยงไปยังแหล่งมรดกโลกอื่น ๆ ในอาเซียน โดยมีพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่สามารถส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวชุมชนเมืองเก่าต่างๆ อาทิ กงไกรลาศ คีรีมาศ บ้านด่านลานหอย ศรีนคร ทุ่งเสลี่ยม หาดเสี้ยว และสวรคโลก ทำให้เกิดความเชื่อมโยงและช่วยส่งเสริมศักยภาพของกันและกันในแต่ละพื้นที่ให้อยู่ในระดับสากล สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งมรดกโลกในภูมิอาเชียน (World Heritage Corridor) จึงเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญ ในการช่วยกระจายรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

จากความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น HARC ร่วมกับภาคีเครือข่ายๆ ได้ให้ความสำคัญกับอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เริ่มแต่ที่ตั้งตั้งเดิมที่เมืองบางขลัง และเคยมีฐานะเป็นจังหวัดก่อนที่จะถูกยุบไปตั้งที่จังหวัดสุโขทัย โดยตั้งอยู่บนสองฝั่งของม่น้ำยม ที่มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนมาแต่อดีต เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีความนสนใจ มีอาคารบ้านเรือนที่มีรูปแบบสถาบีตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และอัตลัษณ์สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชนชาวจีนในอดีต ดังนั้นพื้นที่ชุมชนเก่าซึ่งเป็นชุมชนจีนและพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณสถานีรถไฟและสถานีตำรวจ จึงเป็นบริเวณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองสวรรคโลกที่ควรค่าแก่การปรับปรุงฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการพัฒนาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม กระจายรายได้ให้กับชุมชนต่อไปในอนาคตด้วยความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าว

HARC และภาคีเครือข่ายๆ จึงจัดทำ "การประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เมืองมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนลัยกำแพงเพชร เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเชื่อมโยงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร หรือ WHE 2020Swankhalok Model Workshop Series :Sawankhalok Heritage Rail Route. SukhothaiKamphaengPhet. ภายใต้โครงการ "การศึกษาและออกแบบผังแม่บทพื้นที่เมืองสวรรคโลกเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย -ศรีสัชนาลัย -กำแพงเพชร"ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ถึง 1 มีนาคม 2563 ในพื้นที่เมืองสุโขทัยและเมืองสวรรคโลก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาแหล่งเชื่อมโยงเมืองมรดกโลกอื่น ๆ ต่อไป

แสดงผล 1831 ครั้ง