ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

รมว.กก. เชิญภาครัฐและเอกชนระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสร้างให้การท่องเที่ยวไทยแข็งแกร่ง

เย็นวันนี้ (13 ก.พ.63) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) เป็นประธานในการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนด้านท่องเที่ยว เพื่อนำความคิดเห็นที่ได้กำหนดเป็นกลยุทธ์เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจต่อไป ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ
 

รวม.กก. กล่าวว่า การระดมความคิดจากภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาประมวลและวิเคราะห์ และหาแนวทางใน
การร่วมกันแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาดังกล่าว เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค ภูมิอากาศ รวมทั้งภาวะโรคระบาด โดยได้รับ
ความร่วมมือจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการวิเคราะห์ข้อเสนอเป็นอย่างดี  โดยได้แบ่งความคิดเห็นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

 

1.กลุ่มกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั้งในกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เสนอความเห็น อาทิ การดำเนินงานมาตรการภาครัฐสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ การเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค ในกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพ เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวสุขภาพ อาหารและวัฒนธรรม  พร้อมจัดการมาตรการราคา ลดค่าธรรมเนียมน้ำมันเครื่องบิน เปิดกองทุนสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นจากมาตรการสุขภาพ ความสะอาดและความปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างคมนาคมภายในประเทศให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและมีความสะดวกสบาย และภาครัฐให้การสนับสนุน incentive ของเอกชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น
 

2.กลุ่มการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย อาทิ การอบรมพัฒนาบุคคลากรโดยภาครัฐให้การสนับสนุนและกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการซื้อขาย การตรวจสอบความปลอดภัย และ
นำเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน  เป็นต้น

 

3.  กลุ่มสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยและชาวต่างชาติ (ไวรัส ปลอดภัย เศรษฐกิจ) อาทิ ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันโรคระบาด จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่ง จัดตั้งศูนย์วิกฤตเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยกำหนดมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวจีนอย่างชัดเจนแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นโปรโมทเมืองไทยจากการสร้างผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ร่วมประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและจัดอบรมบุคลากรให้ความรู้เรื่องโรคระบาดและการรับมือภัยพิบัติ เป็นต้น
 

4.  กลุ่มการเยียวยาจากสภาวะวิกฤตในปัจจุบันและที่จะมีผลต่ออนาคต อาทิ มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยการลดดอกเบี้ยหรือพักการชำระหนี้ จัดหาแหล่งเงินกู้แก่ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เพิ่มมาตรการการตรวจโรคอย่างเข้มข้น ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วแก่ภาคประชาชน 

จากการเปิดเวทีระดมความเห็นในครั้งนี้ ได้สะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ภาครัฐได้ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
 

ทั้งนี้ ในบางความคิดเห็น ภาครัฐได้มีการดำเนินไปบ้างแล้ว และจะเร่งดำเนินการให้เข้มงวด
มากขึ้น
 อีกทั้งจะได้นำมาปรับแผนการดำเนินการซึ่งพร้อมที่จะปรับตามความเห็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งพร้อมดำเนินการเพื่อสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวให้คึกคักได้ทันที 

 

จากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ รวม.กก. จะนำเสนอในคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างถาวร 

แสดงผล 1138 ครั้ง