ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. กระตุ้นตลาดภาคใต้ เชิญผู้ประกอบการไทยและภูมิภาคอาเซียนร่วมงาน Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip from Malaysia, Indonesia & Singapore 2019

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยกองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้และแปซิฟิกใต้ จัดงาน Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip  from Malaysia, Indonesia & Singapore 2019 โดยเชิญผู้ประกอบการไทย จำนวน 44 บริษัท ร่วมพบปะพูดคุยเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนทัศนะทางการท่องเที่ยวและการดำเนินกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว ที่สำคัญกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน 35 บริษัท ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชีย และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวว่า ททท. ได้กำหนดกลยุทธ์การตลาดประจำปี 2563 โดยเน้นการสร้างจุดขายการเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (Thailand’s Hub of ASEAN) และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว (Preferred Destination) ทั้งยังตอกย้ำให้ตลาดอาเซียนได้เห็นถึงศักยภาพของไทยในเรื่องของความพร้อมด้านสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของภูมิภาค ในการนี้ ททท.จึงได้จัดงาน Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip  from Malaysia, Indonesia & Singapore 2019  ขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว กระตุ้นการซื้อขายทางการท่องเที่ยวภาคใต้ของไทยให้เกิดความคึกคัก และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอาเซียนและกลุ่มตลาดเฉพาะมุสลิม (Muslim) ทั้งตลาดมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ งานในปีนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยว (B2B Trade Meet) ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ (Buyers) จำนวน 35 บริษัท และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ (Sellers) จำนวน 44 บริษัท แบ่งเป็น ธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน 40 บริษัท และธุรกิจสายการบิน 4 บริษัท และงานAmazing Southern Thailand Gala Dinner โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน  2) วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมการสำรวจสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ตามเส้นทาง 3 เส้นทาง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา และนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์  เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม (Muslim) และนักท่องเที่ยวชาวอาเซียนทุกกลุ่ม อาทิ กลุ่มผู้มารักษาพยาบาล (Medical & Wellness) กลุ่มผู้หญิง (Lady) กลุ่มนักลงทุนและธุรกิจ (Incentive) และกลุ่มครอบครัวและทั่วไป (Family&Leisure) เป็นต้น
 

นายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลาดภูมิภาคอาเซียนถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง จากสถิติปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม มีจำนวนนักท่องเที่ยวภูมิภาคอาเซียนเดินทางมายังประเทศไทยกว่า 6 ล้านคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียที่เดินทางมายังประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค คิดเป็นจำนวน 2.6 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7 จากปี 2561 และสร้างรายได้ 67,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2561

ททท. คาดว่า งาน Trade Meet Amazing Thailand FAM Trip  from Malaysia, Indonesia & Singapore 2019 จะเป็นโอกาสที่ดีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น และผลักดันให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบของภูมิภาคอาเซียนต่อไป

 

แสดงผล 504 ครั้ง