ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. ประชุมแผนตลาดท่องเที่ยว ปี 63 เน้นเป้าหมายทางการตลาดควบคู่การดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน

เช้าวันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ปี 2563 ให้แก่ผู้บริหาร ททท. ในการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการ ททท. ประจำปี 2563 ( Tourism Authority of Thailand Action Plan 2020 : TATAP 2020) เพื่อวางแนวทางในการกำหนดทิศทางการทำงานในปี 2563 โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเข้าร่วมประชุมจัดทำแผน ตั้งแต่วันที่ 1 - 4  กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของ ททท.ในปีนี้ จะมุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่เข้มข้นมากขึ้น โดยมีการประชุมกลุ่มย่อยรายภูมิภาคทั้งในและต่างประเทศร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละพื้นที่ มาเป็นระยะตลอดทั้งปี เพื่อกำหนดโครงการหลัก (Flagship Projects) เป้าหมาย ทิศทางการทำงานของแต่ละด้าน และนำผลจากการประชุมนั้น มาพิจารณาเพื่อเชื่อมโยงการทำงานอย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ  โดยมีแนวคิดในการจัดประชุม คือ “Go Together”

 

นอกจากนี้ ได้มีการเสริมกิจกรรมที่เพิ่มมุมมองด้านการท่องเที่ยวให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน ได้แก่ การบรรยาย ในหัวข้อ “The Past, Present and Future of Thailand : The Greatest Story in Global Tourism HISTORY” โดย Mr. Imtiaz Muqbil, Executive Editor of Travel Impact Newswire  รวมถึงกิจกรรม TAT CSR มอบสีเขียวสู่ชุมชน โดยการปลูกต้นไม้ ณ บ้านโนนกอก ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  รวมทั้ง กิจกรรม Table Top Meeting กับกลุ่ม TAT Startup ซึ่งชนะการประกวดที่ ททท. จัดขึ้นและผู้ประกอบการด้าน Travel Tech เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเสริมศักยภาพการแข่งขันในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวให้กับ ททท. ได้แก่ กลุ่มรับจองกิจกรรม / ตั๋ว / ท่องเที่ยว เช่น TakeMeTour  Traveligo  Golfdigg  MuayThaiOK กลุ่มคมนาคมขนส่ง เช่น AIRPORTELs Luggage Delivery  ViaBus  กลุ่มแหล่งท่องเที่ยว / สถานที่จัดประชุม เช่น Cocoa Valley (Nan)  Thai Puan  Creative Hub สุนทรีผ้าไทย  กลุ่มระบบตอบรับอัตโนมัติ / ให้ข้อมูล / Feedback เช่น  Rubik Health  Beyond City  Gateway KORBOK.com

 

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า การมาประชุมในจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองในการรองรับการประชุมขนาดใหญ่กว่า 400 คน ความพร้อมในการรองรับด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและเป็นระบบ ที่พักที่มีความสวยงาม และถูกต้องตามกฎหมาย ร้านอาหารท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ ปรุงรสชาติอาหารจนได้รับการยอมรับระดับสากล แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งนี้  ททท. จะนำเสนอและแถลงทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว ปี 2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซนทารา  แกรนด์ และบางกอก  คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ไปในทิศทางเดียวกัน

แสดงผล 582 ครั้ง