ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร สู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) จัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) รุ่นที่ 3 ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2562 (อบรมเฉพาะวันพุธ) ให้กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรวม 89 คนจากภาครัฐ 16 คน ภาคเอกชน 73 คน ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism : One Planet Travel with Care

0000000นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “ในปี 2562 รัฐบาลกำหนดนโยบายให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถึงท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำอย่างจริงจัง พร้อมกับกำหนดเป้าหมายชัดเจนให้ผลักดันการกระจายรายได้สู่จังหวัดท่องเที่ยวรอง ซึ่ง ททท. ได้วางแผนการตลาดให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล (โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยยังคงรักษาอันดับ 1 ใน 4 ของประเทศที่สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวสูงสุดของโลกจากการจัดอันดับของ UNWTO) อีกทั้ง ส่งเสริมการต่อยอดสร้างสรรค์ Content ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทำให้คนไทยรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นไปกว่าเดิม เป็นการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวของประเทศ และสามารถนำไปสู่การเพิ่มรายได้ พร้อมปลุกกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนปลูกจิตสำนึกและเกิดการพัฒนา เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” ททท. จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือTME  ขึ้นมา โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 30 ท่าน เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งคาดว่าหลังจากการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำแผนยุทธศาสตร์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจัดทำขึ้นมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ต่อไป0

             สำหรับหลักสูตร TME รุ่นที่ 3 นี้ ดำเนินการภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible Tourism : One Planet Travel with Care ประกอบด้วย 3 ชุดวิชา ได้แก่ ชุดวิชาที่ 1 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยและโลกในอนาคต ชุดวิชาที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำและการกระจายรายได้ด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชุดวิชาที่ 3 การบริหารจัดการการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปประยุกต์ในการวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจอย่างรับผิดชอบ สร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวตามห่วงโซ่อุปทาน อย่างครบกระบวนการ โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้ารับการอบรมและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงด้านการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของผู้บริหารระดับสูงเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

แสดงผล 1061 ครั้ง