ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. เชิญทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร่วมระดมความเห็นในการประชุม “เที่ยวทั่วไทย ปลอดภัยทุกที่” ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้เมืองไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน

บ่ายวันนี้ (9 สิงหาคม 2561) ณ  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุม “เที่ยวทั่วไทย ปลอดภัยทุกที่” เพื่อจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

          นายวีระศักดิ์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้มีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบทางลบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องความไม่ปลอดภัย รวมถึงส่งผลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นได้เกิดการยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และในระยะยาวเหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่นในธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

            ในการที่ประเทศไทยจะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ไว้ได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดมาตรการรวมถึงแนวทางการบังคับใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมและมีลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานรับผิดชอบมากขึ้น ททท. ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยว และมีความสอดคล้องกับพันธกิจในการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ภายใต้วิสัยทัศน์ของแผนวิสาหกิจ “ททท. เป็นผู้นำในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) อย่างยั่งยืน” จึงจัดการประชุมเพื่อหารือและรับทราบความคิดเห็น รวมทั้งแผนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานผู้ดูแลและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้มาตรการฯ อันเกิดจากการประชุมได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติที่จะทำหน้าที่เสมือนเป็น National Tourism Safety & Security Committee เพื่อดำเนินการสั่งการไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง และให้หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบตามภารกิจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ ได้รับทราบปัญหาและนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยรวม

3. ให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของนักท่องเที่ยว ในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภัย

          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวลุล่วง ททท. ได้ยกร่างมาตรการฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ มาตรการเตรียมความพร้อม มาตรการจัดการขณะเกิดเหตุวิกฤติ และมาตรการการเยียวยาหลังเกิดเหตุวิกฤตินำมาประกอบการหารือในครั้งนี้ โดย ททท. จะนำผลสรุปจากการประชุมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แสดงผล 603 ครั้ง