ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท.อีสาน จับมือ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมน้าโขง จัดกิจกรรม วิ่ง “เลย” มั้ย ต้อนรับก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

Press Release

วันที่ 8 สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ททท.อีสาน จับมือ กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพริมน้าโขง

จัดกิจกรรม วิ่ง “เลย” มั้ย ต้อนรับก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ เตรียมพร้อมจัดกิจกรรม วิ่ง “เลย”มั้ย Chiang Khan Super Half Marathon 2018 Presented By Dutch Mill ต้อนรับก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเมืองเชียงคาน    จังหวัดเลย โดยเน้นกลุ่มนักวิ่งที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มาร่วมวิ่งสัมผัสเส้นทางริมแม่น้าโขงผ่านวิถีชีวิตของชาวเชียงคาน ตั้งเป้าหมายรับนักวิ่งกว่า 3,500 คน

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อานวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวถึงวัตถุประสงค์การร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า โครงการ วิ่ง “เลย”มั้ย Chiang Khan Super Half Marathon 2018 ถือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวด้วยการเน้นการวิ่งเชิงสุขภาพผนวกกับการท่องเที่ยว วิถีชุมชน ถนนคนเดินบ้านไม้เก่าอายุกว่า 100 ปีที่คงเอกลักษณ์ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการสัมผัสเสน่ห์ของริมแม่น้าโขง พร้อมกับการสัมผัสสายหมอกของภูทอก ซึ่งมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมในกิจกรรมกว่า 3,500 คน (ไม่รวมผู้ติดตาม) อาทิ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เยอรมัน แคนนาดา จีน มาเลเซีย อังกฤษ และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการนาเงินมาใช้จ่ายภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งกาหนดจัดแข่งขันวิ่งในวันที่ 2 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของพื้นที่เมืองเชียงคาน โดยคาดว่ากิจกรรมนี้จะสามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ ของแต่ละปีได้ ทั้งนี้การวิ่ง ถือเป็นการออกกาลังกายที่ง่าย สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ได้ด้วยสองเท้าตามเส้นทางเพื่อชื่นชมความงาม สัมผัสกับอากาศที่บริสุทธิ์ของธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดได้เป็นอย่างดี

นางสาวจิริสุดา ฉันทจิตปรีชา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ กล่าวถึง นโยบายของกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ในการร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมถึงการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ                          ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพดี โดยให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ด้วยการดื่มนม รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ ร่วมกับการออกกาลังกายเป็นประจา เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรงในระยะยาว                ภายใต้โครงการ Healthy Lifestyle ซึ่งเป็นวิถีสุขภาพดี มีความสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง ป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในแต่ละปีทางกลุ่มบริษัทดัชมิลล์ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพดี และร่วมสนับสนุนงานวิ่งต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อช่วยกันกระจายรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง สาหรับสนามนี้ ดัชมิลล์ได้ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว นับเป็นอีกหนึ่งงานวิ่งดีๆ ที่นักวิ่งที่ได้มาวิ่งงานนี้แล้วมีความสุข สนุก ได้ชื่นชมธรรมชาติริมน้าโขง ชมบ้านไม้เก่า ชิมอาหารพื้นถิ่น และช้อปอุดหนุนของฝาก ของที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ที่สาคัญเชียงคานมีที่พัก และมุมถ่ายภาพสวยๆ น่าประทับใจมากๆ

นายจักรพันธ์ สายจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตาบลเชียงคาน จังหวัดเลย กล่าวถึง ความพร้อมของพื้นที่ในการต้อนรับกลุ่มนักวิ่งที่มาร่วมแข่งขันนี้ว่า ทางเทศบาลตาบลเชียงคานรู้สึกยินดี ที่กิจกรรมครั้งนี้สามารถช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจรีสอร์ท ที่พัก ร้านอาหาร ของที่ระลึกต่างๆ พื้นที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระบบ มีการอนุรักษ์บ้านไม้โบราณ ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีเป้าหมายให้เชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เมืองเชียงคานมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย ภูทอก แก่งคุดคู้ พิพิธภัณฑ์ชาวไทยดา วัดศรีคุณเมืองแหล่งรวมงานศิลปะทั้งแบบล้านนาและล้านช้าง ล่องเรือในสายน้าโขงที่กั้นระหว่าง ไทย ลาว

นายเสมา ไกรพานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรคเรซ สปอร์ต จากัด กล่าวถึง รายละเอียดในการแข่งขันว่า ระยะแข่งขัน มีทั้งหมด 3 ระยะแบ่งเป็น Super Half Marathon 25 km. Super Mini Marathon 15 km. และ Fun Run 5 km. สนามนี้นับเป็นถนนทางเรียบซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอนของเชียงคาน จ.เลย ผ่านเส้นทางบนถนนริมน้าโขง สัมผัสวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเชียงคาน ถนนคนเดิน พร้อมชื่นชมกับบรรยากาศ รับเเสงตะวันถนนสายหมอกภูทอก สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ Chip Timing ชิพจับเวลาสาหรับระยะ 25 km. และ 15 km. ทุกระยะ รับเสื้อที่ระลึกสาหรับแข่งขัน และรับเหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัย ของที่ระลึกพิเศษ เสื้อ Finisher สาหรับผู้เข้าเส้นชัย ระยะ 25 km. และปลอกแขน Finisher สาหรับผู้เข้าเส้นชัยระยะ 15 km. ส่วนอาหารในวันแข่งขัน เน้นเมนูอาหารท้องถิ่น อาทิ ตาด๊องแด๊ง ข้าวเปียกเส้น

ประเภทการแข่งขัน Super Half Marathon 25 km. Super Mini Marathon 15 km. ชายและหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้รุ่นอายุ 18-29 ปี รุ่นอายุ 30-39 ปี รุ่นอายุ 40-49 ปี รุ่นอายุ 50-59 ปี รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปและ Fun Run เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 km. ไม่แบ่งรุ่นอายุ

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

* ถ้วยรางวัล Overall Super Half Marathon 25 km. Super Mini Marathon 15 km. สาหรับที่ 1 ชายและหญิง

* ถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันวิ่ง 25 km. และ 15 km. อันดับที่ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุ

*ถ้วยรางวัลแฟนซี อันดับที่ 1-10

เปิดรับสมัครออนไลน์ที่ www.rundidi.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 02-250-5500

แสดงผล 1074 ครั้ง