ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท.จัดโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” Local Hero อาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรในชุมชน เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวปี 2562

          เช้าวันนี้ (31 กรกฎาคม 2561) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วย นายนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้อำนวยการหลักสูตรโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านที่ดี) Local Hero โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยวให้มีทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทั้งด้านการตลาด กลยุทธ์ การสื่อสาร มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวชุมชน

          นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า “เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวชุมชน ปัจจัยหนึ่งที่ ททท.ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นั่นก็คือทรัพยากรบุคคลทางด้านการท่องเที่ยว เราจึงมองว่าหากชุมชนมีความพร้อม มีศักยภาพ มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ น่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและพึงพอใจสามารถบอกเล่าเรื่องราวผ่านสื่อต่างๆ เชิญชวนให้มีคนเที่ยวตามหรือกลับมาเที่ยวซ้ำอีกครั้ง ททท.จึงได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว (เจ้าบ้านที่ดี) Local Hero ขึ้น โดยจะช่วยทำให้พวกบุคลากรในชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อนักท่องเที่ยว ผ่านกระบวนการการฝึกอบรมต่างๆ จากทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่โครงการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจากจากชุมชน หน่วยงาน อาสาสมัครด้านการท่องเที่ยว ทั่วประเทศกว่ารวมประมาณ 1,600 คน จะได้รับการ ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เขาร่วมโครงการจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการอบรม ซึ่ง ททท. เชื่อมั่นว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์ต่อกับบุคลากรในชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น”

          “ททท.ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาภาคผู้ประกอบการ ชุมชน และประชาชน ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันในบริบทการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในเวทีการส่งเสริมการขายในระดับต่างๆ รวมทั้งมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าใจบทบาทของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจและความพึงพอใจในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน เพื่อขยายผลสู่การบอกต่อการมาเที่ยวซ้ำ เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” 

           นายนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้อำนวยการหลักสูตร กล่าวว่า “สำหรับโครงการอบรมอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว จะมี 2 หลักสูตร ทั้งสองจะใช้เวลาในการฝึกอบรมจำนวน 18 ชั่วโมง หรือประมาณ 3 วัน 2 คืน ประกอบไปด้วย 1.หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชน (Train the Trainers) จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน และ 2.หลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว จะจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมภาคละ 300 คน

          นายนราธิป อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมว่า “เนื้อหาหลักๆ ของการเรียนของหลักสูตรอบรมเพื่อผู้นำชุมชน (Train the Trainers) ประกอบไปด้วยหัวข้อดังนี้ 1.การบริการที่เป็นเลิศ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 2.การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ และเครื่องมือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการท่องเที่ยว 3.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาชุมชน  4.Powerful Branding and Online Marketing  5.ศิลปะในการสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการโค้ชชิ่ง 6. Story Telling เทคนิคการสร้าง Story เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 7.การศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ทางด้านหลักสูตรฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว มีเนื้อหาที่น่าสนใจคือ 1.การบริการที่เป็นเลิศ และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 2.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยอัตลักษณ์เฉพาะ  3.การศึกษาดูงาน  4.Keynote Speaker แนวคิดเชิงบวก และแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่ พัฒนาชุมชน และการบริการในฐานะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  5.ศิลปะในการสื่อสารการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 6.การตลาดสมัยใหม่ และการตลาดออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว และ 7.Story Telling เทคนิคการสร้าง Story เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์กันอย่างคับคั่ง ประกอบไปด้วย  ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผศ.ดร.สุกัญญา สมตระกูล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ปรัชญาภรณ์ ไชยคช คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,           คุณปณต ประคองทรัพย์, คุณนิธิ สืบพงษ์สังห์, ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร มหาวิทยาลัยศิลปากร, ดร.เจษฎา ศาลาทอง คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีวิทยากรรับเชิญในแต่ละภูมิภาค คือ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ท่าน ว.วชิรเมธี จากศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย, คุณสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด, คุณเนวิน   ชิดชอบ และ คุณพัฒนาพงศ์ รานุรักษ์ พร้อมด้วยวิทยากรจากต่างประเทศอีกมากมาย

แสดงผล 985 ครั้ง