ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ โตโยต้า จัดโครงการ “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” ขานรับนโยบายภาครัฐ พร้อมร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยใน 55 จังหวัดเมืองรองของประเทศ ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดผ่านกิจกรรม “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว่ร็อคโค่” เพี่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายใต้ โครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต พร้อมร่วมสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ผ่านการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ อาคารการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

 นายวีระศักดิ์  โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับรากฐานในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชนในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมืออย่างครอบคลุมและเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยการทำงานและร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ การลงนามความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบความสำเร็จด้านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นต่อไป ทั้งเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่ภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม     ยานยนต์ระดับโลก ได้ร่วมกันเสริมสร้างให้เกิดความเติบโตในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน สร้างความต้องการและช่องทางด้านการตลาด ให้มีผู้สนใจได้เดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้น    อันเป็นการสร้างการเติบโตจากภายใน ซึ่งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานทางการตลาดใน 55 เมืองรองซึ่งได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมาตราการภาษีของรัฐบาลนั้น สามารถเผยแพร่และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้างขวางและลงลึกถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่นิยมการขับรถ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ด้วยความสะดวกของการคมนาคมและการสื่อสารนำทาง ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินโครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ จะการร่วมมือกันในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมการท่องเที่ยว สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการใช้สื่อที่มีของทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ยังดำเนินการในรูปแบบการใช้ช่องทางการเผยแพร่ร่วมกัน เพื่อเพิ่มการสร้างการรับรู้กระจายให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งของสองหน่วยงาน  ได้เริ่มกิจกรรมแรกในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2561 เมื่อวันที่ 17 – 21 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี ซึ่งเป็นการนำรถไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ จอดแสดงในโซน 6 TAT STUDIO รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวาน Go Local by Revo Rocco 5 เส้นทาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดในเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างเชื่อมโยงเมืองรองใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ 

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และตอบสนองนโยบายสำคัญของภาครัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ โตโยต้า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้ง กับกิจกรรม “Go Local by REVO ROCCO ท่องเที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต โดย

 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนไทย ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว ใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ยังมีความสวยงามและให้ทุกคนไปเยือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการกระจายรายได้ไปยังชุมชนในที่สุด

สำหรับกิจกรรม “Go Local by REVO ROCCO ท่องเที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” ครั้งนี้ โตโยต้า จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งได้เลือกสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณารถไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ ณ หินสามวาฬ แห่งป่าภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง และเริ่มประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองมากยิ่งขึ้น โตโยต้าจึงได้จัดกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 5 เส้นทาง เพื่อพาท่านไปพบกับแหล่งท่องเที่ยว ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง พร้อมกิจกรรมพิเศษร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใน 5 เส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนั้นยังร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์หนังสือ “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” จำนวน 70,000 เล่ม ที่ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด พร้อมทั้งวิธีการเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้จาก สำนักงานการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค และจากโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั้ง 473 แห่งทั่วประเทศ”

 ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ ชวนคุณเปิดโลกการท่องเที่ยว 5 ทริป ทั่วไทย

. ภาคใต้ จังหวัดตรัง – สตูล  วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561

. ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี – สระแก้ว – ปราจีนบุรี  วันที่  8 - 10 มิถุนายน 2561

. ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี – ชัยนาท – อ่างทอง  วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2561

. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด หนองคาย – บึงกาฬ   วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2561

 ภาคเหนือ จังหวัด เชียงราย – แพร่ – น่าน  วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561

 

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่ในการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.golocalbyrevorocco.com/

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร 081-934-5610

 

“ผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยตลอดปีนี้นายวุฒิกร กล่าวในที่สุด

แสดงผล 791 ครั้ง