ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๓–๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายวรเดช  ช่างบุ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยถึงเรื่องการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล  ระหว่างวันที่  ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีการจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ ๒๕๒๘ เป็นต้นมา ปัจจุบันเป็นปีที่ ๓๐ แล้ว

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คณะสงฆ์  รัฐบาล  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และประชาชนชาวไทย  ได้พร้อมใจกันจัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นที่พุทธมณฑล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความจงรักภักดี สำนึกใน   พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ธำรงรัฐสีมาอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรม         ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย จึงได้กำหนดจัดงานปฏิบัติธรรม  เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ พุทธมณฑล

ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันแรกของงานได้อาราธนาพระสงฆ์ จากทุกจังหวัดของประเทศไทย จำนวน ๒,๐๐๐ รูป มาร่วมปฏิบัติธรรม  เชิญชวนประชาชน จำนวน ๒,๐๐๐ คน ร่วมบวชเนกขัมมปฏิบัติ   วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงาน  วันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๖.๐๐ น. พิธีถวายผ้าป่า จำนวน ๒,๐๐๐ กอง  เวลา ๑๙.๑๙ น. พิธีสวดมหาสันติงหลวง และเจริญจิตตภาวนา  วันที่  ๗  ธันวาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีมอบกิตติบัตร  ปิดงาน

สำหรับกิจกรรมประจำวัน ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ในภาคเช้า  เวลา ๐๗.๓๐ น.  การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป  ในภาคบ่าย  การปฏิบัติธรรม  ฟังการบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม ฯลฯ 

ในโอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยการทำบุญตักบาตร  ปฏิบัติธรรม  ทอดผ้าป่า  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  ฟังการแสดงธรรม และร่วมกิจกรรมต่างๆ ในงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พุทธมณฑล         โดยพร้อมเพรียงกัน  ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานพุทธมณฑล  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ    

โทร. ๐๒-๔๔๑-๙๐๐๙ , ๐๒-๔๔๑-๙๐๑๒-๓ , www.onab.go.th

แสดงผล 1374 ครั้ง