ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวแบบใช้ได้หลายครั้งภายใน 6 เดือน เป็นเงิน 5,000 บาท โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.immigration.go.th

ดาวโหลด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/088/29.PDF

แสดงผล 1778 ครั้ง