ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ผนึกพลัง ๒ กระทรวง ขับเคลื่อน ๒ ยุทธศาสตร์ “ถนนอาหารปลอดภัย และ ตลาดสดน่าซื้อ”

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งเป็นรากฐานเกี่ยวพันถึงการใช้ชีวิตของคนไทย ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเยี่ยมชม สัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตคนไทยได้เป็นอย่างดี 


โครงการ “ถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย” เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหาร ซึ่งได้แก่ ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสด รวมถึงผู้ขายของ ให้ยกระดับด้านความสะอาด ถูกสุขอนามัย ให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากการสร้างความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยแล้ว โครงการนี้ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าอาหารร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร  โดยโครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานแถลงข่าว วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม  เอ็มบีเค เอเวอร์นิว โซนเอ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ไปที่ ๑๒เมือง ต้องห้าม....พลาด ได้แก่  น่าน ลำปาง เพชรบูรณ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช เลย บุรีรัมย์ จันทบุรี และ ตราด


วัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร และตลาดสดให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั้งในเกณฑ์ด้านการท่องเที่ยว และเกณฑ์ด้านสุขอนามัย ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีไทยในมุมมองวิถีชีวิตประจำวันของคนไทยในปัจจุบันรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการเที่ยวชมสัมผัสชีวิตของชุมชนในตลาดสดของท้องถิ่นต่างๆในประเทศไทยอีกด้วย


การผนึกพลังของ ๒ กระทรวง ผ่าน ๒ ยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะนำไปสู่มาตรฐานการให้บริการการท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทยและวัฒนธรรมวิถีชีวิตแบบคนไทยเพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ท่องเที่ยวอย่างมีความสุข


แสดงผล 55 ครั้ง