ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. สานต่อโครงการสำหรับเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน จัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 2 มุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีทัศนคติและความรับผิดชอบที่ดีต่อมรดกทางการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

     บ่ายวันนี้ (18 สิงหาคม 2558) นายอภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาระดับ 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการแถลงข่าว “การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 2 ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ ททท. ได้รับการสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มีความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกทักษะ  การบรรยาย การพูด ในที่สาธารณะ มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

     การจัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 2 นี้ กำหนดจัดประกวดใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้  แบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คัดเลือกระดับชั้นละ 1 ทีม ต่อ 1 ภูมิภาค เข้ามาชิงชนะเลิศและตัดสินผู้ชนะระดับประเทศ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558  ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000  บาท

     ทั้งนี้โรงเรียนที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จากภูมิภาคต่างๆ มีดังนี้  ภาคตะวันออก ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด  ภาคกลาง  ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดพระงาม (สามัคคีพิทยา) จังหวัดนครปฐม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 3 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลชุมชนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์) จังหวัดนครพนม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ภาคเหนือ ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จังหวัดน่าน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และภาคใต้ ระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ จังหวัดภูเก็ต  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา

     การจัดประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มมาจาก ททท.   ได้ลงนามความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551 เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ขึ้น ณ โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ 2. โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา  3. โรงเรียนเทศบาล ปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต และในปี 2555  ททท. ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน

     ต่อมา ททท. พิจารณาเห็นว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 กำหนดว่า “รัฐต้องกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง...” ททท. จึงได้ถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

     เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สำคัญที่ตั้งไว้ ททท. จึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามความร่วมมือในการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เพื่อบูรณาการในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศให้มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่เหมาะสมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเองผ่านการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวสำหรับให้ผู้สอนนำไปปรับใช้ให้เหมะสมกับพื้นที่ ในครั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด อปท. เข้าร่วมโครงการครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน  80  โรงเรียน รวมศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด 84 โรงเรียน  ซึ่ง “ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว” ยังได้รับรางวัล PATA Gold Awards ในปี 2556 ประเภท Education and Training ซึ่งเข้าพิธีรับรางวัล ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย

     ต่อมา ททท. ได้ลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ร่วมกับ 4 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนโรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนที่ผ่านการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวไปต่อยอดทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและโอกาสในการเติบโตไปเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สร้างงาน สร้างอาชีพให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  

     ในปี พ.ศ.2557- 2558 ททท. ได้กำหนดจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวต่อเนื่อง ดังนี้

  • โครงการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยว ให้กับโรงเรียนที่มีศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อนำไปสอนให้กับนักเรียนใน 4 หมวด ได้แก่ 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน 2.ความภาคภูมิใจในถิ่นตน 3.นักท่องเที่ยวที่มาเยือน 4.เจ้าบ้านน้อยที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เข้าใจในท้องถิ่นของตนและเห็นคุณค่าความสำคัญของการท่องเที่ยว
  • โครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 1 ในปี 2557 เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดแนะนำแหล่งท่องเที่ยว โดยนำความรู้ที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้ฯ มาใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  โดยผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  ในระดับชั้นประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) จังหวัดน่าน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา

     และได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ 2 ในปี 2558 โดยคาดว่า จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดกับท้องถิ่น และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในอนาคต

แสดงผล 79 ครั้ง