ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดเสวนา “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กำหนดจัดการประชุมเสวนาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ที่เน้นการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามแนวทางครูบาอาจารย์ บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และส่งผลต่อเนื่องที่ยั่งยืน

การประชุมเสวนา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ         ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีเครือข่ายภาคี ผู้เชี่ยวชาญ และมีการดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการท่องเที่ยวให้ถึงธรรม มาร่วมจัดทำกรอบแนวทาง  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น โดยภายในการประชุมเสวนาได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อาทิ นักวิชาการ พระภิกษุสงฆ์ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ฯลฯ

ททท. มุ่งหวังว่าจากการประชุมเสวนาฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฯ ทุกคนจะสามารถนำข้อสรุปที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาไม่เพียงแค่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แต่เป็นระดับประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการทำตลาดท่องเที่ยวเชิงศาสนาร่วมกัน และจะเป็นวาระสำคัญของการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเที่ยวในเชิงศาสนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

แสดงผล 15 ครั้ง