ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดสัมมนาส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว AEC “ปักธงรุก บุกแดนอิเหนา รุกเข้าเวียดนาม”

เช้าวันนี้ (3 มิถุนายน 2557) ณ ห้อง Sapphire Suites ชั้น 7 โรงแรม โนโวเทล แพลตทินัมนางวิไลวรรณ  ทวิชศรี รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว AEC “ปักธงรุก บุกแดนอิเหนา รุกเข้าเวียดนาม” สำหรับผู้บริหารในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจขนส่ง ภัตตาคาร ร้านอาหาร สายการบิน ร้านขายของที่ระลึก สมาคม/ชมรม ด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  และสถาบันการศึกษา  จำนวน 80 คน ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยว นโยบาย กลยุทธ์ และการดำเนินกิจการการตลาดสมัยใหม่ รวมทั้งความต้องการด้านตลาด สินค้าทางการท่องเที่ยวสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียและนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้กรณีศึกษาความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียและชาวเวียดนาม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และดำเนินกิจกรรมทางการตลาดการท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ประเทศไทยที่มีความเหมาะสมตรงตามแนวโน้มความต้องการของตลาด พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำลงในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น การให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริมการเดินทางเชื่อมโยงภูมิภาคจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  เพื่อสนับสนุนการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีสากล การขยายและการรักษาตลาดใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถทดแทนนักท่องเที่ยวหลักในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีอาเซียนได้อย่างสง่างาม ททท. จึงกำหนดจัดสัมมนาส่งเสริมการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวเส้นทางสู่ AEC ตอน “ปักธงรุก บุกแดนอิเหนา รุกเข้าเวียดนาม” ขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย ดังนี้

  1. หัวข้อ “รู้และเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวสมัยใหม่ โอกาส และความสำเร็จ” โดย ดร.ณฤดี คริสธานินทร์ ที่ปรึกษา วิทยากรพิเศษ กรรมการบริหาร บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  2. หัวข้อ AEC : โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจท่องเที่ยวไทยในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC  โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  3. หัวข้อ “การตลาดออนไลน์ ช่องทางการขายที่มีประสิทธิผล” โดยนายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ที่ปรึกษาอิสระด้าน Brand และ Digital Marketing
  4. หัวข้อ “สยายปีกพรมแดน สแกนกลุ่ม Premium ตลาดนักท่องเที่ยวเวียดนามและ อินโดนีเซีย โดย คุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด ททท.
  5. หัวข้อ “เสวนา การทำตลาดเชิงรุกบุกแดนอิเหนากับ ททท. โดย นางภัทรพร  สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. และนายนิธี  สีแพร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  6. หัวข้อ “เสวนา ทำตลาดเชิงรุก รุกเข้าเวียดนาม” โดย นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญลาภ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

สำหรับผู้สมัครเข้าร่วมสัมมนา 50 ท่านแรก จะได้รับสิทธิ์เข้าชมงาน Thailand Travel Mart : TTM 2014 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการขายแหล่งท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยในตลาดต่างประเทศ โดยจัดรูปแบบเวทีเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวในระดับนานาชาติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนไทยร่วมแข่งขันในเวทีสากล ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ  Exibition Center Hall 5 - 6  อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 ทั้งนี้  สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีจำนวนประชากรกว่า 239.9 ล้านคน โดยในปี 2556 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย จำนวน 594,251 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน 447,820 คน นับเป็นอัตราที่มีการเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 32.70  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 4,731 บาท นิยมเดินทางเป็นครอบครัว มีปัจจัยหลักสนับสนุนการเดินทาง อาทิ ประเทศอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของประเทศไทยจึงมีการเดินทางเจรจาธุรกิจ ประชุม สัมมนามากขึ้น สายการบินต้นทุนต่ำ การจองสินค้าและบริการผ่านอินเตอร์เน็ต มีแนวโน้มในการได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ

ในส่วนของตลาดนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีจำนวนประชากรกว่า  86 ล้านคน ในปี 2556 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย จำนวน 725,057 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวน  618,670 คน นับเป็นอัตราที่มีการเติบโตสูงขึ้น ร้อยละ 17.20  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน  4,244 บาท ปัจจัยสนับสนุนการเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งจากสายการบินต้นทุนต่ำและการเดินทางเชื่อมโยงทางบกโดยรถยนต์ผ่านพรมแดนไทย – ลาวท่องเที่ยวทางรถยนต์

แสดงผล 16 ครั้ง