ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “งานมหาบุญ...จุลกฐิน” จังหวัดเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๖

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “งานมหาบุญ...จุลกฐิน” ประจำปี ๒๕๕๖  ณ  จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นประเพณีงานบุญที่ชาวบ้านทุกคนจะร่วมใจกันจัดทำผ้าจุลกฐินขึ้นตามประเพณีโบราณ  โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บดอกฝ้าย – การอีดฝ้าย – การดีดฝ้าย – การกรอฝ้าย – การทอผ้า – การตัดผ้า – การย้อมผ้า จนเสร็จสิ้นกระบวนการทำผ้าจุลกฐิน ซึ่งต้องทำผ้าจุลกฐินให้แล้วเสร็จภายในคืนเดียว เพื่อจะได้นำผ้าจุลกฐินถวายแด่พระสงฆ์  สำหรับในปีนี้ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมประเพณีดังกล่าวได้ในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๕๖

งานประเพณีจุลกฐิน  เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่มีการเริ่มและสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งต้องอาศัยพุทธศาสนิกชนให้ความร่วมใจ  ร่วมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคคลจำนวนมากในชุมชน  เพื่อกระทำภารกิจให้เสร็จเรียบร้อยภายในเวลาที่จำกัดเพียงข้ามคืนเดียว  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ชาวล้านนา ได้ยึดถือพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ และมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาอย่างแนบแน่น จนเกิดเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน และเป็นแบบอย่างของคน

ในรุ่นต่อไป    สำหรับการจัดทำผ้าจุลกฐินในแต่ละปี จะกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน วันแรกจะเป็นการจัดทำผ้าจุลกฐินในแต่ละขั้นตอน สำหรับวันที่สอง จะเป็นการทอดถวายผ้าจุลกฐินแด่พระสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศแบบล้านนา  สำหรับในปี ๒๕๕๖  วัดสำคัญในจังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดโครงการกิจกรรมงาน “มหาบุญ...จุลกฐิน” ขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายน ๒๕๕๖   นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีการทำผ้าจุลกฐิน ได้ที่วัดสำคัญ  ดังนี้

๑.      วัดใหม่ศรีร่มเย็น ต.ห้วยซ้อ  อ.เชียงของ จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๑๕๔๐๘

๒.     วัดพระธาตุดอยเวา อ.แม่สาย  จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๖๑๔๔๓๓

๓.     วัดเวียงคำกาขาว บ้านเทอดไท ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๘๖-๖๗๖๕๒๗๙ 

๔.     วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย  (ชุมชนไทลื้อ) กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๘๖-๙๑๙๗๐๒๐

๕.     วัดมิ่งเมือง  อ.เมือง จ.เชียงราย   กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๐๗๐๐๔

๖.      วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๒๐๓๑๘

 ซึ่งในแต่ละวัดจะมีกำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา ๒ วัน โดยมีกำหนดการ...

วันแรก

    เวลา ๑๖.๓๐ -๑๘.๐๐ น. กิจกรรมการออกร้าน/เริ่มพิธีการทอผ้า/ขบวนแห่นางฝ้าย 

    เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป กระบวนการทำผ้าจุลกฐินร่วมกัน (เก็บดอกฝ้าย –     การอีดฝ้าย – การดีดฝ้าย – การกรอฝ้าย – การทอผ้า –  การตัดผ้า – การย้อมผ้า)  พร้อมกับกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมล้านนา

วันที่สอง

  เวลา ๐๘.๐๐ น.  เตรียมจัดขบวนแห่ผ้าจุลกฐินเข้าอุโบสถ

  เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิธีถวายผ้าจุลกฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร  คณะศรัทธาสาธุชนผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดที่จัดงานมหาบุญ...จุลกฐิน  หรือสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย  โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๔๔๖๗๔-๕ ทุกวันเวลาราชการ  

แสดงผล 28 ครั้ง