ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

โครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศช่วยเศรษฐกิจไทย ประจำปี ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “โครงการ อปท.เที่ยวทั่วทิศ ช่วยเศรษฐกิจไทย” เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลและนำไปใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร   ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครราชสีมา  เปิดเผยว่า  ททท.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่ถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งตามโครงการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาต่อยอดการเดินทางท่องเที่ยว การศึกษาดูงานละการทัศนศึกษาสินค้าทางการท่องเที่ยว อีกทั้งสามารถรับรู้ถึงแนวทางวิธีการจัดการ การท่องเที่ยว ที่สามารถนำไปใช้ พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นผ่านประสบการณ์การเดินทางทัศนศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ อปท.ที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นการจัดกิจกรรมที่ผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว(บริษัททัวร์)ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นการเดินทางภายในประเทศโดยมีการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและข้ามภูมิภาค  มีการเรียนรู้จากประสบการณ์การเดินทาง  เข้าพักแรมอย่างน้อย ๑ คืน  เดินทางตามคู่มือการเรียนรู้อย่างน้อย ๑ แหล่งท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิด เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน  สามารถส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลและนำไปใช้ในการส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๔๐ รางวัล   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.อปทหัวใจใหม่.com หรือที่ กองตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. ๑๖๐๐ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร..๐ ๒๒๕๐ ๕๕๐๐ ต่อ ๑๓๖๕ – ๙ โทรสาร ๐ ๒๕๐ ๕๕๘๓, ๐ ๒๒๕๓ ๗๔๕๓ ณ บัดนี้ จนถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศผลภายในเดิอนธันวาคม ๒๕๕๖

แสดงผล 62 ครั้ง