ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

Full Moon นี้ไม่มี Party...ร่วมทำจิตให้ดีที่งาน "เพ็ญภาวนา"

Full Moon Meditation Night ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

๒๖ มีนาคมนี้ ณ สวนปทุมวนานุรักษ์

ร่วมฟื้นคืนค่าและความหมายแห่งคืนเพ็ญอันเป็นวันพระใหญ่ของชาวพุทธให้กลับคืนมาด้วยการปฏิบัติบูชา นับเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสูงสุด ครบสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ และ ภาวนา 

ด้วยปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ถือเป็นปีสำคัญที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะมีพระชนมายุครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งถือเป็นโอกาสอันสำคัญยิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนและเกิดขึ้นได้ยากยิ่ง เฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงได้รับการยอมรับจากสกลมหาสังฆะและมหาชนชาวพุทธทั่วทั้งโลกว่าเป็นเชษฐบิดรที่ทรงด้วยนานาคุณ ดังพระนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดถวายตามพระสุพรรณบัฏว่า 

สมเด็จพระญาณสังวร หมายถึง สมเด็จพระผู้มีสังวรธรรม – ธรรมเป็นเครื่องระวังอันประกอบด้วยพระปรีชาญาณ มีปฏิปทา จริยวัตร ผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย ว่าทรงเป็น "พระผู้เจริญและสำรวมพร้อม" ควรที่ชาวพุทธไทยทั้งมวล จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายสักการะปฏิบัติบูชาเฉลิมฉลองอย่างกว้างขวาง โดยทั้งรัฐบาล คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคม ตลอดจนภาคองค์กรชาวพุทธทั่วทั้งประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น.  

               หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญหรือ สวนโมกข์กรุงเทพ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  จึงได้ประสานภาคีองค์กรชาวพุทธจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสนองงาน และถวายสักการะปฏิบัติบูชาขึ้น และหัวใจหลักของการจัดงานที่สำคัญยิ่งนี้คือชาวพุทธจะได้ช่วยกันย้อนคืนเวลาฟื้นคุณค่าและความหมายแห่งคืนเพ็ญอันเป็นวันพระใหญ่ให้กลับคืนมาด้วยการปฏิบัติบูชา ซึ่งนับกันว่าเป็นการบูชาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสูงสุด ครบสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ และ ภาวนา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนารูปแบบงานธรรมใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และเป็นหนึ่งในงานธรรมที่ตั้งใจจัดขึ้นในโอกาส ปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พุทธศักราช ๒๕๕๖ อีกด้วย "เพ็ญภาวนา"หรือ Full Moon Meditation Night จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงตลอดทั้งปี ๒๕๕๖ ณ สวนปทุมวนานุรักษ์ ตรงข้ามด้านหลังของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ระหว่างศูนย์การค้าสยามพารากอน กับ เซ็นทรัลเวิลด์       

การเดินทางและการแต่งกาย   แต่งกายสุภาพ ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว และเพื่อความสะดวก แนะนำเดินทางด้วย BTS - ให้ลงสถานีสยาม จากนั้นให้เดินตัดผ่านศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยไปที่ชั้น G และออกที่ประตูหมายเลข ๖ จากนั้นข้ามถนนมาทางฝั่งโรงแรมสยามเคมปินสกี้ แล้วเดินทางทางขวามือประมาณ ๒๐๐ เมตร จะถึงสวนปทุมวนานุรักษ์ หรือติดตามรายละเอียดที่ www.bia.or.th   

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๑๑ ๐๙๐๐  

 

กำหนดวันจัดงานปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ร่วมภาวนาคืนเพ็ญ Full Moon Meditation Night

ตลอดปี พุทธศักราช ๒๕๕๖

เสาร์ ๒๖ ม.ค. ๕๖, จันทร์ ๒๕ ก.พ. (มาฆบูชา), อังคาร ๒๖ มี.ค., พฤหัสบดี ๒๕ เม.ย., ศุกร์ ๒๔ พ.ค.

(วิสาขบูชา), อาทิตย์ ๒๓ มิ.ย., จันทร์ ๒๒ ก.ค. (อาสาฬหบูชา), พุธ ๒๑ ส.ค., พฤหัสบดี ๑๙ ก.ย.,

เสาร์ ๑๙ ต.ค. (ออกพรรษา), อาทิตย์ ๑๗ พ.ย.,  และ อังคาร ๑๗ ธ.ค.

_______________________________________________________

สอบถามข้อมูลประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โสมรัสมิ์ เรืองรัตน์  ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๗๑๐๘  หรือ ๐๘ ๑๙๒๓ ๐๙๘๙

ภัทรดร ภิญโญพิชญ์ ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐ ต่อ ๖๑๐๒ หรือ ๐๘ ๑๕๕๒ ๐๐๑๕

แสดงผล 8 ครั้ง